Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

post-academische beroepsopleiding 'Ethiek in de Zorgsector'

t/m 13-12-2016 - Kasteel Heyendaal, campus Radboudumc, Nijmegen
717 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts

Details evenement

05 januari - 13 december 2016
13:30 uur
Kasteel Heyendaal, campus Radboudumc, Nijmegen
sectie medische ethiek, IQhealthcare, Radboudumc
0243613359
€ 5.950,-

Op 5 januari 2016 start de sectie Medische Ethiek van de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc voor de 23ste keer de Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector. De opleiding Ethiek in de zorgsector is ontwikkeld voor hoger opgeleide beleidsmedewerkers, managers en professionals in de zorgsector die hun deskundigheid op het gebied van de ethische aspecten van hun werk willen verbreden en verdiepen. Onder zorgsector verstaan wij het hele veld van de gezondheidszorg: eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke  gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, publieke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg.

Degenendiein de zorgwerkenproberenomhetlotvananderenteverbeterenofteverzachtenenverlenenhulpaanmensendiezichmeestalineenkwetsbareenhulpbehoevendesituatiebevinden.Vanuitdezegedachteisdezorgprofessionalgemotiveerdom goedezorg tegeven. Maarwat is‘goede zorg’? Voor het beantwoordenvandezevraagmoeterrekeninggehoudenwordenmetverschillendebelangenenverantwoordelijkheden.Binnenditkrachtenveldmoetenzorgprofessionalspositie bepalen.

In Ethiek in de Zorgsector maakt u zich een ethische woordenschat eigen, verdiept u zich in ethische theorieën en oefent u zich in gespreksmethodieken voor moreel overleg en ethische reflectie. Uzultziendattheorieenpraktijknauwverwevenzijnindezeopleidingendat zowelmicro-,meso-alsmacro-niveauaanbodkomen.

Wijbiedenukennisenvaardighedenwaarmeeuzelfeenverantwoordenberedeneerdstandpuntkuntinnemen.Deopleidingdoetditdooruzoweltheoretischalspraktischtetrainenindeomgangmetethischevraagstukken.Hierdoorkuntuhetethischeaspectinuwwerkeenbelangrijkeimpulsgeven.Ditkomtnietalleenualsmedewerkertengoede,maarookuworganisatieals geheel.

 

Accreditatie

Ethiek in de Zorgsector is geaccrediteerd als nascholing  door de KNMG voor huisartsen, voor specialisten ouderengeneeskunde en leden van de NVAVG. Voor andere specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij aanmelding. Ook de Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in de Zorg accrediteert Ethiek in de Zorgsector. Hetzelfde geldt voor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden en voor  verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd.

 

Opzet
De opleiding bestaat uit 18 lesdagen van 13.30 tot 20.30 uur, verdeeld over 3 modulen die plaatsvinden in Kasteel Heyendael, Geert Grooteplein 9 te Nijmegen.

Module 1 gaat over ethische vragen rond begin en einde van het leven, de hoofddocente is drs. Janske Hermens (5 en 19 jan, 2 en 16 feb,  8 en 22 maart)

Module 2 gaat over zorg en kwaliteit van leven bij chronische aandoeningen, de hoofddocenten zijn dr. Gert Olthuis en dr. Inge van Nistelrooij (19 april, 10 en 24 mei en 7 juni en 21 juni, 5 juli)

Module 3 gaat over ethische problemen in beleid en management van de zorg, hoofddocenten zijn dr. Hans van Dartel en dr. Frouk Weidema ( 6 en 20 sept, 4 okt, 1,  15 en 29 nov )


Onderwijsstijl

Ethiek in de Zorgsector heeft een eigentijdse onderwijsstijl, met behoud van klassieke elementen zoals hoorcolleges. Er is veel interactiviteit en zelfwerkzaamheid en persoonlijke feedback. Na iedere module is er toetsing. Eens in de twee jaar is er een Terugkomdag, waarop actuele thema's in het verlengde van Ethiek in de Zorgsector aan de orde komen.


Een Raad van Advies bestaand uit vertegenwoordigers van het afnemend veld bewaakt de kwaliteit van de opleiding en de afstemming met de diverse doelgroepen.