Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Ouderenzorg in de eerste lijn

t/m 14-09-2017 - Hogeschool Inholland Amsterdam
691 Verpleegkundigen, Verzorgenden

Details evenement

14 september 2016 - 14 september 2017
09:15 uur
Hogeschool Inholland Amsterdam
Inholland Academy
academy@inholland.nl
088-4663030
€ 2.920 (exclusief verplichte literatuur)

De Nederlandse bevolking veroudert. Tegelijk groeit het aantal ouderen dat langer zelfstandig blijft wonen. Pas alleen wanneer het echt niet anders kan, vindt opname in een verpleeg- of verzorgingshuis plaats. Professionals in de eerste lijn, zoals huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen, krijgen hierdoor steeds vaker te maken met oudere patiënten die met complexe problematiek worden geconfronteerd.

Er is op dit moment dan ook veel aandacht voor ‘ouderenzorg nieuwe stijl’. Hierbij worden problemen bij ouderen proactief opgespoord, waardoor hun gezondheid en welzijn zo optimaal mogelijk blijven. Dit is niet alleen gunstig voor de oudere zelf, maar ook voor de kosten van de gezondheidszorg.

Hier ligt een taak voor de praktijkondersteuner ouderenzorg (POH) of wijkverpleegkundige (WV) met extra kennis van ouderenzorg. De POH/WV brengt de behoefte aan (ouderen)zorg in kaart. Hij of zij signaleert op tijd problemen en zorgt ervoor dat de benodigde zorg adequaat wordt geleverd. Voor ouderen betekent de komst van de POH/WV een verbetering in de informatievoorziening. Men krijgt meer persoonlijke aandacht, er zijn duidelijke communicatielijnen en zorg wordt beter afgestemd. Daarnaast betekent de inzet van de POH/WV dat mantelzorgers hun rol als minder belastend ervaren.

Wilt u zich ook verdiepen in de zorg aan ouderen? De post-hbo opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn biedt u in één jaar de benodigde kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan met ‘ouderenzorg nieuwe stijl’.
Doelgroep De opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn is bestemd voor professionals werkzaam in de eerste lijn, met een diploma (wijk) verpleegkundige en/of afgeronde opleiding Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk - somatiek.
Programma/onderdelen
Module 1: Oriëntatie op ouderenzorg (3 dagen) •taken op het gebied van ouderenzorg in de eerste lijn •wat is goede ouderenzorg? •methodische-/ stapsgewijze aanpak •probleem-georiënteerd denken en werken •actuele ontwikkelingen binnen de ouderenzorg •zorg op maat •preventie bij ouderen •overheidsbeleid en sociale kaart •zorg voor oudere migranten

Module 2: Somatische problematiek (5 dagen) •veel voorkomende aandoeningen en geriatrisch onderzoek •screening van de functionele status •polyfarmacie, bijwerkingen en therapietrouw •oorzaken en gevolgen van mobiliteitsproblemen •hulpmiddelen bij het dagelijks functioneren •visusproblemen •slecht horen •urinewegproblemen •gewichtsverlies en ondervoeding •chronische pijn •gespreksvaardigheden bij ouderen •palliatieve en terminale zorg •transmurale zorgbrug, klinische nazorg en geriatrische revalidatiezorg

Module 3: Psychogeriatrische problematiek (5 dagen) •dementie, somberheid, depressie, delier, angst •gedragsverandering •behandeling en begeleiding bij stemmingsproblemen •beperkingen in de autonomie •ethische dilemma’s bij psychische problematiek •psychische problematiek bij oudere migranten •ouderen en alcohol •regie en casemanagement •zorgaanbod en sociale kaart •mantelzorgproblemen en –ondersteuning •omgaan met problematisch gedrag •ouderenmishandeling •multidisciplinair overleg Resultaat/einddoel

De opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn levert u de juiste kennis en vaardigheden om complexe zorgverlening aan oudere patiënten in de eerste lijn uit te voeren. U leert op planmatige wijze vast te stellen: •welke doelen u nastreeft •welke zorg daarbij nodig is •hoe u deze zorg organiseert Daarnaast bent u na afloop in staat om een projectplan voor uw eigen organisatie te schrijven. Dit projectplan is geen onderdeel van deze Ouderenzorg in de eerste lijn opleiding, maar er zijn wel mogelijkheden om hierin begeleiding en ondersteuning te krijgen via (externe) coaches. Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een post-bachelor diploma van Inholland Academy.