Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Richtlijnen palliatieve zorg

Als verpleegkundige in de palliatieve zorg krijg je te maken met uiteenlopende verpleegproblemen. De klachten van palliatieve patiënten kunnen van dag tot dag veranderen in aard en intensiteit. Bovendien is vaak sprake van complexe psychologische en/of spirituele problematiek.

Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor meer informatie over palliatieve zorg naar het dossier palliatieve zorg>>> 

richtlijnen palliatieve zorg

 • ANP-1000_1018217

  Download: richtlijn ‘Dyspneu in de palliatieve...

  De nieuwe richtlijn Dyspneu in de palliatieve fase (2015) is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met dyspneu in de palliatieve fase,

 • Angst in de palliatieve fase - richtlijn

  Angst in de palliatieve fase - richtlijn

  De richtlijn Angst, verschenen in 2009, behandelt onder meer de onderwerpen reactieve angst als normale reactie, organische angst, angststoornissen, diagnostiek, behandeling, de medicamenteuze en de niet-medicamenteuze symptomatische behandeling van angst.

 • Ascites in de palliatieve fase - richtlijn

  Ascites in de palliatieve fase - richtlijn

  Ascites is een pathologische vochtophoping in de peritoneaalholte. Bij ascites is er in 10% van de gevallen sprake van een maligniteit ('maligne' ascites).
  Omdat kanker de meest voorkomende oorzaak van ascites in de palliatieve fase is, wordt in deze conceptrichtlijn met name ingegaan op epidemiologie, pathofysiologie, dia-gnostiek en therapie van 'maligne' ascites. Diagnostiek en behandeling van ascites door andere oorzaken komen kort aan bod.

  3
 • Euthanasie bij verlaagd bewustzijn - richtlijn

  Euthanasie bij verlaagd bewustzijn - richtlijn

  Omdat veel artsen denken dat een patiënt in coma niet lijdt en daarom geen recht heeft op euthanasie - heeft de KNMG een richtlijn opgesteld over euthanasie bij een verlaagd bewustzijn. De richtlijn moet artsen, en daarmee ook verpleegkundigen, houvast bieden in deze moeilijke situatie.

  De richtlijn beschrijft hoe artsen dan horen te handelen. Een patiënt die in coma is heeft een dermate verlaagd bewustzijn dat hij niets ervaart. De patiënt ligt er rustig bij en er zijn geen waarneembare tekenen van lijden. Verlies van waardigheid en ontluistering tellen alleen als de patiënt dat zelf voelt en ervaart. Dat is niet het geval. Artsen mogen in deze situatie de euthanasie niet uitvoeren. Maar soms is de verlaging van het bewustzijn minder diep en toont de patiënt waarneembare tekenen van lijden zoals kreunen of gebrek aan lucht.

  Mag dat lijden ook als ondraaglijk worden beschouwd? De arts heeft twee mogelijkheden:
  1. de arts kan besluiten de euthanasie niet uit te voeren, omdat hij niet overtuigd is van de ondraaglijkheid van het lijden. De arts kan daarover immers geen uitsluitsel krijgen van de patiënt. Er moet wel goede palliatieve zorg worden gegeven.
  2. de arts kan besluiten de euthanasie wel uit te voeren, omdat hij niet kan uitsluiten dat er nog steeds sprake is van ondraaglijk lijden. Er is dan sprake van gecontinueerd lijden, waarvan eerder was vastgesteld dat het ondraaglijk was in de zin van de euthanasiewet. Strafrecht

  De richtlijn is gebaseerd op de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet en sluit aan bij de jurisprudentie en de oordelen van de regionale toetsingscommissies euthanasie. De richtlijn bevat geen nieuwe regels en geen herinterpretatie van bestaande regels. Het is dus geen verruiming van de wet. Wel biedt de richtlijn op enkele punten een nadere precisering van de bestaande regels en in het bijzonder het onderscheid naar verschillende vormen van verlaagd bewustzijn.

 • no-image

  Hersendoodprotocol

  Overzicht van informatie over het Hersendoodprotocol.

 • Kanker - richtlijn pijn bij kanker

  Kanker - richtlijn pijn bij kanker

  De richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker'.

 • no-image

  Misselijkheid en braken - richtlijn

  Wat te doen bij misselijkheid en braken in de palliatieve fase?

 • Palliatieve sedatie - herziene richtlijn 2009

  Palliatieve sedatie - herziene richtlijn 2009

  De herziene KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie is verschenen in januari 2009. De richtlijn palliatieve sedatie is aangepast vanwege nieuwe medische inzichten. De herziene versie gaat meer in op de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij palliatieve sedatie.

  1
 • Palliatieve zorg - richtlijn nazorggesprek nabestaanden

  Palliatieve zorg - richtlijn nazorggesprek...

  Twee verpleegkundigen deden op hun unit voor palliatieve zorg onderzoek naar nazorggesprekken. Zij stelden de volgende richtlijnen op voor een prettig gesprek met de nabestaanden.

  2
 • no-image

  Palliatieve zorg voor COPD-patiënten

  De Long Alliantie Nederland heeft de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD uitgebracht. Voor deze groep patiënten was er nog geen richtlijn voorhanden. De richtlijn beschrijft wat in het algemeen als de beste zorg voor mensen met COPD in de palliatieve fase gegeven kan worden.

 • Pijn in de palliatieve fase - richtlijn

  Pijn in de palliatieve fase - richtlijn

  Doel van de behandeling is om pijn op een acceptabel niveau te brengen en te houden met aanvaardbare bijwerkingen. Het effect van de behandeling op de pijn en de bijwerkingen ervan dienen regelmatig (in het begin om de 1-2 dagen) geëvalueerd te worden.

 • Richtlijnen palliatieve zorg

  Richtlijnen palliatieve zorg

  Kijk voor de meest recente richtlijnen over palliatieve zorg...

 • Slaapproblemen (in de palliatieve fase)

  Slaapproblemen (in de palliatieve fase)

  Slaapproblemen komen vaak voor in de palliatieve fase. Er moet hierbij onderscheid gemaakt worden tussen slaapproblemen als symptoom (een door de patiënt ervaren probleem met het slapen) en slaapproblemen als uiting van een slaapstoornis (dyssomnia), zoals gedefinieerd door de DSM (Diagnostic and Statistical Manual)-IV.

 • no-image

  Terminale fase moslims - checklist begeleiding

  Oncologieverpleegkundige Gerdiene van Rinsum uit het VU medisch centrum Amsterdam maakte een checklist voor de begeleiding van terminale moslims.

 • no-image

  Terminale fase moslims - protocol begeleiding

  Protocol voor stervensbegeleiding van moslims in het ziekenhuis.

 • no-image

  Terminale sedatie - richtlijn

  Richtlijn voor verpleegkundige zorg bij terminale sedatie.