Omgaan met complex probleemgedrag in de ouderenzorg

Hoe ga je als zorgprofessional om met psychisch en psychiatrisch probleemgedrag van patiënten?
Complex probleemgedrag maart 2019

Op je werk kom je ze dagelijks tegen: patiënten met psychisch en psychiatrisch probleemgedrag. Er komen allerlei gedragsproblemen voorbij, zoals zorg mijdende ouderen, verslaving, suïcide en borderline problematiek. Dit maakt jouw werk als verpleegkundige ingewikkelder en zwaarder, want hoe kun je hier goed mee omgaan? En welke invloed kun je hier als team op uitoefenen?

Door alle huidige ontwikkelingen en transities in de zorg worden de hulpvragen van patiënten steeds complexer. Het blijkt dat zorgprofessionals onvoldoende kennis hebben over deze problematiek en hoe te handelen. Daarnaast blijft het moeilijk om complex gedrag bespreekbaar te maken en patiënten willen (op dit vlak) vaak niet geholpen worden.

Het congres Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg biedt de mogelijkheid om beter toegerust te zijn op deze complexiteit. Op het congres leer je als individu én als team om te gaan met complex probleemgedrag, welke (kortdurende) interventies en behandelplannen er kunnen worden ingezet.

Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe ga je als individu en als team om met complex probleemgedrag?
 • Hoe maak je verslaving en complex gedrag bespreekbaar?
 • Welke handvatten heb je nodig in de omgang met (al dan niet demente) zorgmijders?
 • Welke gespreksvaardigheden kun je inzetten voor een werkbare relatie in de omgang met patiënten met borderline problematiek?

Bekijk hier het volledige programma

Bekijk hier het programma van het congres Omgaan met complex probleemgedrag in de ouderenzorg.

9.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
9.30
Opening door de dagvoorzitter
9.45
Lees meer Sluiten
Een goed gesprek door de brievenbus: hoe ga je om met zorgmijdende ouderen.

Iedereen die wel eens met zorgmijders van doen heeft weet hoe moeilijk dat is en welke valkuilen je tegenkomt. Het vergt creativiteit en doorzettingsvermogen, geduld, respect voor autonomie en soms ook doortastendheid.
In de lezing reik ik handvatten aan in de omgang met oudere zorgmijders, al dan niet lijdend aan dementie.

10.15
Lees meer Sluiten
Hoe ga je als multidisciplinair team om met aanhoudend complex probleemgedrag

Aanhoudend probleemgedrag kan de verhoudingen in een multidisciplinair team danig onder druk zetten. Hoe blijf je in verbinding en kom je tot een eenduidige begeleidingslijn? Hoe slaag je er in om de oorzaken van probleemgedrag te ontdekken en samen aangrijpingspunten te vinden om het gedrag te verminderen?

In deze lezing neemt Gerben Bergsma je aan de hand van praktijksituaties mee in een effectieve aanpak van probleemgedrag. Je verlaat de sessie met praktische handvatten om morgen mee aan de slag te gaan.

10.45
Pauze
11.15
Lees meer Sluiten
Ouderen die veel alcohol drinken. Wat moet je ermee?

We gaan in op hoe een verslaving ontstaat, wat een verslaving is en hoe moeilijk het is om hiervan af te komen.

Tijdens deze lezing leer je:

 • Wat een verslaving is en hoe het werkt bij ouderen
 • Hoe je gevaarlijk gebruik van alcohol kunt herkennen
 • Wat je taken en rollen als verpleegkundige zijn in een verslavingsbehandeling bij ouderen

11.45
Lees meer Sluiten
De kracht van klinisch redeneren: naar een model voor het duiden van complex probleemgedrag bij somatisch zieke patiënten

Als verpleegkundige word je geacht om te kunnen gaan met alle soorten ‘probleemgedrag’.
Gedrag is altijd een manier waarop iemand zich aanpast aan zijn omgeving in een bepaalde situatie. Het is de kunst om er achter te komen waardoor ongewenst gedrag uitlokt en welke functie het voor diegene heeft.
We gaan hier uit van het idee dat gedrag bedoeld is om bepaalde doelen te bereiken en problemen op te lossen. Zo komt manipuleren, overmatig afhankelijk gedrag, overmatig controlerend gedrag, vermijdend gedrag, agressief gedrag, apathie etc. in een ander daglicht te staan. Daarbij moet niet uit het oog verloren worden dat bij specifieke patiëntengroepen hersenschade of aandoeningen direct kunnen leiden tot veranderd gedrag.
Het bijzondere is dat je in gesprek met je patiënt of mantelzorgverlener over de betekenis en bedoeling van gedrag een ander soortig contact krijgt waarin je de ruimte geeft en krijgt om te onderzoeken of het (ongewenste) gedrag eigenlijk wel dat doel haalt wat de patiënt wil. Er wordt van uit gegaan dat veel gedrag bedoeld is om met stress om te gaan. De verpleegkundige diagnose ‘ineffectieve coping’ zal dan ook uitgebreid besproken worden en dienen als raamwerk voor een verdiepend contact met de patiënt en/of de mantelzorger.

12.15
Lunchpauze
13.00
Lees meer Sluiten
Verdiepingssessie ronde 1

Keuze uit deze workshops

14.30
Pauze
15.00
Lees meer Sluiten
Verdiepingssessie ronde 2

Keuze uit deze workshops

16.30
Einde

In de sessieronden kies je zelf op welke workshop je wilt volgen. Per ronde volg je 1 workshop.

Sessieronde 1: 13.00 – 14.30 uur
Sessieronde 2: 15.00 – 16.30 uur

1

2 verschillende verdiepingssessies: 1 voor intra-muraal en 1 voor ambulante zorg.

In de workshop zal het model (dat is gebaseerd op het stress-coping model; Roodbol en Rutgers 2011) verder worden uitgewerkt en geoefend om het handen en voeten te geven. Ook worden verschillende verpleegkundige interventiemogelijkheden besproken. Hier zal ook duidelijk worden dat het aangeboden model heel goed herleidbaar is naar het verpleegkundig redeneren.

2
Lees meer Sluiten
Ouderen die veel alcohol drinken. Wat moet je ermee?

In de plenaire lezing met hetzelfde thema is theorie rondom verslavingen behandeld. In deze workshop deze workshop gaan we hier verder op in.
We gaan in op jouw rol als verpleegkundige bij verslavingen bij ouderen. Waar moet je op letten? Hoe maak je het bespreekbaar? Hoe ziet de begeleiding of het behandelplan eruit?
We bespreken welke taken, rollen en verantwoordelijkheden de verpleegkundige in deze multidisciplinaire hulpverlening heeft.

3
Lees meer Sluiten
Een goed gesprek door de brievenbus: omgaan met zorgmijdende ouderen

In de plenaire lezing met hetzelfde thema  is theorie rondom omgaan met zorgmijdende ouderen behandeld. In de workshop gaan we hier verder op in aan de hand van casuïstiek. Je kunt je eigen casuïstiek insturen door te mailen naar henriette.boven@bsl.nl

Wat leer je tijdens deze workshop?

 • Hoe leg en onderhoud  je contact met zorgmijders? Hoe motiveer je hen voor behandeling?
 • Hoe betrek je anderen (naasten, hulpverleners, netwerkpartners) bij de zorg?
 • Wanneer stop je, wanneer pak je door en wat zijn de wettelijke kaders?

4
Lees meer Sluiten
Hoe ga je als team om met complex probleemgedrag?

Probleemgedrag doet een aanslag op het welbevinden van de bewoner, de medebewoners en het welzijn van familie. Ook het werkplezier van medewerkers kan danig worden aangetast en teams kunnen gemakkelijk uitgeput raken door het roepen, het tikken, het claimen of de agressie.

In deze workshop gaan we verder in op de omgang met probleemgedrag van somatische bewoners, bewoners met persoonlijkheidsproblematiek en dementerende bewoners met agressief gedrag. De deelnemer krijgt praktische instrumenten aangereikt om met het team bij de eigen bewoners te begrijpen waar het gedrag uit voortkomt en hoe het gedrag uit te laten doven.

5
Lees meer Sluiten
Helpen werkt averechts, niets doen ook! Complex gedrag en borderline

Een cliënt met borderlineproblematiek kan het werk als hulpverlener knap lastig maken. Zij of hij stelt je op de proef en doet een beroep op je incasseringsvermogen en geduld. Thema’s als afstand/nabijheid en suïcidaliteit spelen een rol in het contact.

In onze workshop reiken wij enkele praktische handvatten aan om met deze, soms ingewikkelde, dynamiek om te gaan. De houding van de hulpverlener staat hierin centraal. En de belangrijkste les daarbij is, dat we onze traditionele rol van helper leren loslaten…

Tijdens deze workshop leer je:

 • Dat het werken met mensen met borderline problematiek heel voorspelbaar (en leuk!) kan zijn
 • Hoe het toepassen van praktische handvatten leidt tot het goed kunnen hanteren van de borderline dynamiek
 • Hoe je de balans vindt tussen te veel of juist te weinig doen in het contact met de borderline cliënt

6
Lees meer Sluiten
Suïcidaliteit en complex gedrag

Het omgaan met mensen die zich suïcidaal uiten of gedragen stelt hulpverleners nog steeds voor grote uitdagingen. Vaak wordt ingestoken op het voorkomen van suïcidaal gedrag, terwijl er soms nog onvoldoende aandacht is voor de onderliggende wanhoop. In deze workshop zullen we do’s en don’ts  bespreken voor het omgaan met suïcidaal gedrag. Hierbij is ook ruimte om te oefenen met de aangeboden gespreksvaardigheden.

Wat leer je tijdens deze workshop?

 • Je leert welke factoren bijdragen aan het ontstaan van suïcidaal gedrag.
 • Je leert wat de belangrijkste do’s en don’ts zijn bij het omgaan met suïcidaal gedrag.
 • Je leert wat helpende gespreksvaardigheden zijn in het omgaan met suïcidaal gedrag.

Bauke Koekkoek

Dagvoorzitter

Dr. Bauke Koekkoek is lector Psychiatrische Zorg bij de HAN, crisisdienstverpleegkundige, epidemioloog en auteur van ‘Verward in Nederland’ (2017). Hij zoekt graag naar oplossingen in moeilijke situaties, in zijn werk met cliënten en in zijn werk als onderzoeker.

Manon Kleijweg

Plenaire lezing: hoe ga je om met zorg mijdende ouderen?

Manon Kleijweg is sinds 2004 werkzaam als ouderenpsychiater. Ze zette o.a. een FACT-team op voor ouderen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Sinds 2016 werkt ze bij Molemann Mental Health, in Huis ter Heide. Het multidiscplinaire team biedt laagdrempelige, geïntegreerde zorg aan ouderen met een psychiatrische aandoening, al dan niet samenhangend met dementie

Gerben Bergsma

Plenaire lezing: hoe ga je als multidisciplinair team om met aanhoudend complex probleemgedrag

Gerben Bergsma is trainer bij Bergsma Training, Advies en Innovatie en richt zich op het verbeteren van het welbevinden van cliënten en het optimaliseren van het functioneren van medewerkers in uiteenlopende zorgsettingen. Door middel van teambegeleidingen, publicaties, lezingen, gecertificeerde trainingen en consultaties, wordt er met medewerkers, cliënten en andere betrokkenen, gewerkt aan het tot stand brengen van oplossingen op ieders maat.

Gabriel Roodbol

Plenaire lezing & workshop 1: de kracht van klinisch redeneren: naar een model voor het duiden van complex probleemgedrag bij somatisch zieke patiënten 

Gabriel Roodbol heeft zijn expertise bij patiënten met neuropsychiatrische aandoeningen in het Radboud UMC. Ook is hij hoofddocent voor de opleiding Master Advanced Nursing Practice aan de Hoge School van Arnhem en Nijmegen waar hij verantwoordelijk is voor de leereenheden klinisch redeneren en interventies. Hij is de auteur van het hoofdstuk over coping in de serie Effectief Verplegen.

Chris Loth

Plenaire lezing & workshop 2: ouderen die veel alcohol drinken. Wat moet je ermee?

Sinds 1998 directeur van LOTH Verpleegkunde. In 2009 als verplegingswetenschapper gepromoveerd. Werkzaam in de specialistische GGZ als (regie)behandelaar en als pohggz-er bij een huisarts. Verbonden aan het lectoraat van de Hogeschool Leeuwarden onder lector Nynke Boonstra en betrokken bij het ontwikkeling van de minor verslaving en verslavingsbehandelingen aldaar. Daarnaast hoofddocent verslaving en verslavingsbehandelingen bij de GGZVS en bestuurslid van IntNSA Holland, de Nederlandse tak van de Europese beroepsvereniging voor verslavingsverpleegkundigen en betrokken bij de ontwikkeling van een Europees curriculum voor verslavingsverpleegkunde zowel op bachelor als master niveau.

Gerben Bergsma

Plenaire lezing & workshop 4: hoe ga je als multidisciplinair team om met aanhoudend complex probleemgedrag? 

Bergsma Training, Advies en Innovatie richt zich op het verbeteren van het welbevinden van cliënten en het optimaliseren van het functioneren van medewerkers in uitéénlopende zorgsettingen. Door middel van teambegeleidingen, publicaties, lezingen, gecertificeerde trainingen en consultaties, wordt er met medewerkers, cliënten en andere betrokkenen, gewerkt aan het tot stand brengen van oplossingen op ieders maat.

Isolde Jens & Sinanda Benjamins

Workshop 5: helpen werkt averechts, niets doen ook! Complex gedrag en borderline

Isolde Jens is trainer, coach en supervisor: ‘Ruim tien jaar begeleid ik mensen met uiteenlopende vragen in een supervisie- , coachings- , of counselingtraject. In een veilige omgeving ga ik aan de slag met het doorbreken van gewoontes die jou niet langer dienen. Je doet nieuwe energie en inspiratie op. Je vergroot je zelfvertrouwen. Niet alleen door erover te praten, maar ook door te doen.’

Sinanda Benjamins is trainer, coach en trainingsacteur: ‘Elk mens heeft talenten om ambities waar te maken. Dat vraagt wel om krachtige keuzes. Hier is moed voor nodig. Ik ondersteun je daarbij, confronteer waar nodig en daag je uit om te experimenteren met nieuw gedrag. Speels, enthousiast en prikkelend.

Barbara Stringer

Workshop 6: suïcidaliteit en complex gedrag  

Dr. Barbara Stringer is verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Zij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en is trainer bij 113 suïcidepreventie. Momenteel werkt zij als coördinator bij het Centrum voor Consultatie en Expertise. Een belangrijke visie in haar werk en leven is: ‘het is niet wat het is, het is niet wat het lijkt, het is maar net hoe je het bekijkt’ (de Dijk).

Arianne Uijl

Workshop 7: (H)erken jij ze? Ouderen met een  verstandelijke beperking

Arianne Uijl is Orthopedagoog Generalist en GZ-psycholoog.

Als CCE consulent is zij vaak betrokken bij situaties met complex gedrag in de ouderenzorg. Ze is ruim 20 jaar werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ondersteunt, traint en coacht cliënten en hun systeem, behandelaren en teams bij behandeling en begeleiding. Zij werkt momenteel als hoofd behandeling bij Pluryn. In 2011 ontwikkelde ze o.a. het dementiespel ‘Weten, vergeten en…begeleiden’ (www.kennispleingehandicaptensector.nl).

Terugblik
Bekijk de video van het congres Omgaan met complex probleemgedrag in de ouderenzorg op 13 november 2018.

Datum en locatie
12 maart 2019 | Hotel Veenendaal

Adres: Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Voor wie?
Dit congres is geschikt voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en andere zorgprofessionals die op de werkvloer te maken krijgen met patiënten met complex probleemgedrag.  

Tarieven
239,- per persoon (btw vrij) | Ledentarief voor abonnees van Nursing TvV en/of TvZ
279,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
899,- per persoon (btw vrij) | Commercieel tarief

*CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier.

Accreditatie
Accreditatie voor het congres Congres Omgaan met complex probleemgedrag in de ouderenzorg is aangevraagd bij Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register en Register Zorgprofessionals voor 5 punten.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar leonie.vanhelten@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Heb je vragen over:

.. je inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

.. de inhoud of het programma?
Neem contact op met Henriëtte Boven (projectleider)
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

.. bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Yvette de Jager (event coördinator)
T: +31 (030) – 63 83705
E: yvette.dejager@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.