Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen

Alles over jouw rol in de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen
Congres Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen_9 oktober 2019_Nursing

Als verpleegkundige of verzorgende kom je ze dagelijks tegen in je werk: ouderen met lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken. Ze zijn hulpbehoevend en vaak eenzaam.

Kwetsbare ouderen hebben in een vroeg stadium de juiste ondersteuning en zorg nodig, zodat zij niet op de eerste hulp belanden en de acute zorg overspoelen. Als verpleegkundige of verzorgende speel jij een belangrijke rol in het leven van kwetsbare ouderen. Bij tijdige ondersteuning en ingrijpen kunnen deze ouderen langer hun zelfstandigheid behouden en op een menswaardige manier oud worden. Maar wat is kwetsbaarheid precies? Wie hebben er last van? En hoe kun je het tijdig herkennen?

Kom naar het congres Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen en krijg concrete handvatten om de levenskwaliteit van kwetsbare ouderen te verbeteren!

Na deze dag weet je:

 • Wat kwetsbaarheid precies is, wie er last van hebben en hoe je het tijdig kunt herkennen
 • Hoe je de gevolgen van kwetsbaarheid voorkomt, verminderd of uitstelt
 • Hoe e-health technologieën de zelfredzaamheid van de oudere patiënt vergroten
 • Hoe je ondervoeding vroegtijdig signaleert
 • Een manier om medicatie gerelateerde problemen vroegtijdig te signaleren
 • Hoe je eenzaamheid bespreekbaar maakt
 • Wat jouw rol is in de laatste levensfase

Bekijk het volledige programma >
Je weet zelf het beste wat jij wilt leren. Daarom stel je in de middag je eigen programma samen aan de hand van verschillende verdiepingssessies.

Ervaringen van deelnemers in 2018:
“Ik ben geïnspireerd geraakt om actiever met deze doelgroep aan de slag te gaan.”
“Een goede dag om over dit onderwerp te praten, aandacht hiervoor is nodig.”
“Nieuwe informatie, frisse kijk op zaken, ideeën en visies te horen gekregen die een frisse blik werpen op bestaande problemen.”

Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen | Programma

09.30 uur
Ontvangst en registratie
10.00 uur
Lees meer Sluiten
Opening door dagvoorzitter Erik van Rossum

Erik van Rossum is lector Wijkgerichte zorg bij Zuyd Hogeschool en programmaleider op dit thema in het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie.

10.15 uur
Lees meer Sluiten
Effectieve interventies bij kwetsbare ouderen

Zelfstandig wonende kwetsbare ouderen hebben een verhoogde kans op een ziekenhuisopname, verpleeghuisopname, beperkingen in het uitvoeren van algemene dagelijkse activiteiten en een lagere kwaliteit van leven. De vraag is wat kunnen verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals doen om kwetsbaarheid te voorkomen en de negatieve gevolgen ervan uit te stellen. Welke bewijs is momenteel beschikbaar over de effectiviteit van interventies?

Wat leer je tijdens deze sessie?

 • Je krijgt inzicht in het begrip kwetsbaarheid en op de beïnvloedende en negatieve gevolgen ervan.
 • Je leert welke interventies zij kunnen inzetten om kwetsbaarheid te kunnen voorkomen en de negatieve gevolgen ervan uit te stellen.
 • Je krijgt handvatten om een positieve bijdragen te leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.

10.40 uur
Lees meer Sluiten
Samen werken aan goede zorg voor kwetsbare ouderen

In deze lezing wordt ingegaan op het Sia Sprong FAITH-netwerk. Een samenwerking tussen twee hogescholen en zo’n 30 organisaties in Noord-Nederland, variërend van thuiszorg tot ziekenhuis en ouderenbelangenbehartigers. Samen zorgen we voor meer inzicht, praktijkgerichte kennis, evidence based interventies en doen we onderzoek naar de toepassing hiervan in een gepersonaliseerde aanpak. Wij vragen ons af hoe we kwetsbare mensen de best mogelijke zorg kunnen bieden. Samen denken we na over de toekomst van ouderen. En we delen onze kennis en expertise. Wij zijn FAITH; de learning community, die kennis ontwikkelt en verbindt.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Wat wordt gedaan en beoogd? Kennisontwikkeling en -deling op het gebied van goede zorg aan kwetsbare ouderen vanuit het grootschalige FAITH-netwerk als voorbeeld van samenwerking tussen ouderen, werkveld en onderwijs
 • Hoe doe je dat nu? Organisatie en vormgeving van een grootschalig netwerk gericht op goede zorg voor kwetsbare ouderen tussen werkveld, ouderen en onderwijs: gunnen en vertrouwen
 • What’s in it for me? Resultaten van een grootschalig netwerk voor deelnemers: ouderen, zorgprofessionals, docenten en studenten?

“Waarom ik zelf naar het congres zou gaan? Om ideeën op te doen voor mijn eigen werkpraktijk door te horen over evidence based en best practices op het gebied van zorg voor kwetsbare ouderen.” – Evelyn Finnema, Lector Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, NHL Stenden Hogeschool

11.05 uur
Koffie- en theepauze
12.35 uur
Lunchpauze
14.20 uur
Wisseltijd
15.25 uur
Pauze
15.45 uur
Lees meer Sluiten
Van wetenschappelijke discussies over kwetsbaarheid naar een duurzame toekomstige ouderenzorg

‘Aging in place’ is een basisfenomeen geworden; …stel ouderen zolang mogelijk in staat om een betekenisvol leven te leiden in hun eigen woonomgeving, ook bij kwetsbaarheid. Daarmee zal de meeste zorg voor ouderen in de toekomst daadwerkelijk thuis plaatsvinden. In de presentatie wordt getracht om vanuit de trias ‘gezond-kwetsbaar-hulpbehoevend’ een basis te leggen voor een betekenisvolle ouderenzorg. Ingegaan wordt op de definitie-discussie rond het fenomeen ‘frailty’ om vervolgens te laten zien dat we de afgelopen jaren genuanceerder naar het frailty concept zijn gaan kijken met een herwaardering van het fenomeen resilience (=veerkracht). Daarmee kan een basis gelegd worden voor een duurzame, proactieve ouderenzorg, dichtbij de leefomgeving van de oudere zelf.

Wat heeft men geleerd na deze sessie?

 • Kennis over frailty en resilience
 • Waarom een geïntegreerde ouderenzorg noodzakelijk is
 • De plaats en rol van de oudere zelf in een toekomstbestendige ouderenzorg

“Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen? Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een cruciale rol in een toekomstbestendige ouderenzorg!” – Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde, Maastricht Universitair Medisch Centrum

16.15 uur
Samenvatting van de dag door de dagvoorzitter
16.30 uur
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Beleef een dag vol inspirerende lezingen en praktijkgerichte sessies. Ga voldaan naar huis met nieuwe ideeën en vaardigheden die je direct kunt toepassen op de werkvloer.

Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen | Verdiepingssessies

Je weet zelf het beste welke thema’s voor jouw werk interessant zijn en wat jij wilt leren. Daarom volg je tijdens elke sessieronde een door jouw gekozen verdiepingssessie.

1
Lees meer Sluiten
Langer thuis, haal technologie in huis!

De markt wordt dagelijks overspoeld met nieuwe technologische toepassingen die binnen de gezondheidszorg gebruikt zouden kunnen worden. Achterhaald is dat ouderen geen gebruik willen maken van deze nieuwe toepassingen. Wel spelen bij (kwetsbare) ouderen specifieke factoren een rol die maken dat de nieuwe technologie al dan niet succesvol gebruikt gaat worden. In deze workshop leer je hoe jij als zorgprofessional een bijdrage kunt leveren aan de toegevoegde waarde van technologie voor ouderen.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop:

 • Welke factoren een rol spelen bij technologie acceptatie bij ouderen.
 • Welke rol je hebt als zorgverlener als het gaat om technologie gebruik bij ouderen.
 • Inzicht in de acceptatie van een technologie bij ouderen aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk.

2
Lees meer Sluiten
Medicatie management bij kwetsbare thuiswonende ouderen met polyfarmacie: problemen en evidence/practice based oplossingen

Veel ouderen hebben meerdere chronische aandoeningen (multimorbiditeit) tegelijk. Hiervoor krijgen zij verschillende medicijnen voorgeschreven. 99% van de thuiszorg patiënten gebruiken dagelijks medicijnen en 30 tot 45% gebruiken dagelijks 5 of meer medicijnen (polyfarmacie). De verschillende innamemomenten op een dag, gebruikers/bewaarinstructies, gebruikersongemakken (bijv. het splitten van pillen) en bijwerkingen, maakt het medicatie management een complex proces. In deze workshop zal Nienke Dijkstra uitgebreid ingaan op alle fases van het medicatie management, wat hierin al goed gaat en wat beter kan en hoe verzorgenden en verpleegkundigen hiermee in de dagelijkse zorgverlening kunnen omgaan.

Na het bijwonen van deze sessie heb je:

 • Kennis over de verschillende stappen in het medicatie management
 • Kennis over de gevolgen van verminderde medicatie management
 • Kennis over het toepassen van evidence en practice based interventies ter bevordering van medicatie management

3
Lees meer Sluiten
Van ‘Zorgen voor’... naar ‘Zorgen dat’ - Het werken aan zelfredzaamheid

Naarmate ouderen kwetsbaar worden, komt er vaker professionele zorg over de vloer, bijvoorbeeld in de vorm van thuiszorg. De dagelijkse praktijk binnen de thuiszorg is nog veelal gericht op ziektes, beperkingen en taakgericht handelen. Hoewel de focus langzaam verschuift richting gezondheid, gedrag en het werken aan zelfredzaamheid, is dit niet vanzelfsprekend. In deze workshop leren deelnemers hoe ze deze cultuuromslag in de dagelijkse praktijk vorm kunnen geven. Het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid, en het inspelen op de wensen en behoeften van de cliënt staan hierin centraal.

Na het bijwonen van deze sessie heb je:

 • Kennis over waarom het belangrijk is om de zelfredzaamheid van ouderen te stimuleren.
 • Kennis over hoe de zelfredzaamheid van ouderen gestimuleerd kan worden.

“Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen? Het is een mooie kans om inspiratie en kennis op te doen over hoe de zelfstandigheid van ouderen kan worden bevorderd.” – Silke Metzelthin

4

Het effect van ondervoeding is erg groot. Denk aan een groter valrisico bij ouderen. Daarnaast leidt het tot een slechtere kwaliteit van leven, langer ziekenhuisverblijf, trager herstel van ziekte, sneller ziek worden en vervroegde opnames in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Ondervoeding vroegtijdig signaleren is dus van groot belang. Tijdens deze sessie leer je hoe je dat kunt doen.

5
Lees meer Sluiten
Instrumenten voor een goed gesprek over eenzaamheid

Eenzaamheid is een complex verschijnsel. Hulpverleners worden met eenzaamheid geconfronteerd, maar weten niet altijd hoe hiermee om te gaan. In deze workshop gaan we in gesprek over eenzaamheid en wordt een aantal instrumenten aangereikt dat kan helpen bij gespreksvoering over eenzaamheid. Het doel hierbij is niet ‘oplossen van’, maar ‘omgaan met’ eenzaamheid. Dat bereiken we door in eerste instantie goed naar de ander te luisteren.

Na het bijwonen van deze sessie heb je:

 • Kennis over eenzaamheid
 • Ervaringen uitgewisseld over het omgaan met eenzaamheid
 • Handvatten bij het voeren van een gesprek over eenzaamheid

“Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen? De Nederlandse samenleving vergrijst en steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Dat brengt uitdagingen en kansen met zich mee en het is goed om je daarop voor te bereiden.” – Eric Schoenmakers

6
Lees meer Sluiten
Gewenste zorg in de laatste levensfase van ouderen

Palliatieve zorg bij dementie is gericht op het vergroten van comfort en kwaliteit van leven. In deze workshop bouwen we aan de hand van de ‘Walt Disney-strategie’ gezamenlijk aan een wereld waarin mensen met dementie een zo groot mogelijke kwaliteit van leven hebben en uiteindelijk waardig kunnen sterven. In deze workshop dagen we je uit om ‘out-of-the-box’ te denken en tot vernieuwende ideeën te komen. Met die ideeën kun je in de praktijk zelf aan de slag.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Wanneer een palliatieve benadering van zorg bij dementie, en het gesprek hierover, start.
 • Hoe we daarmee kwaliteit van leven bij dementie kunnen vergroten.
 • Ideeën over een waardig einde voor mensen met dementie en hoe we dit bereiken.

“Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen? Zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie is complex; we kunnen daarin leren door samen te zoeken naar manieren om de kwaliteit van leven van deze ouderen te waarborgen.” – Sascha Bolt

Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen | Sprekers

Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen | Terugblik vorige edities

Dit jaar organiseren wij voor de derde keer het congres Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen voor verpleegkundigen, verzorgenden, studenten, docenten en overige geïnteresseerden. Ben je benieuwd wat de deelnemers van de vorige editie ervan vonden? Lees de onderstaande quotes:

Dit vonden de deelnemers van 2018 ervan:

 • “Ik ben geïnspireerd geraakt om actiever met deze doelgroep aan de slag te gaan.”
 • “Veel duidelijke uitleg en veel geleerd weer”
 • “Een goede dag om over dit onderwerp te praten, aandacht hiervoor is nodig.”
 • “Erg goed georganiseerde dag, prettige sfeer en leerzame bijeenkomsten.”
 • “De workshop van Canan Ziyan was heel erg goed en leerzaam, evenals de workshop over polyfarmacie.”
 • “Nieuwe informatie, frisse kijk op zaken, ideeën en visies te horen gekregen die een frisse blik werpen op bestaande problemen.”
 • “Veel nieuwe kennis en inzichten opgedaan. Ik ga het zeker toepassen in de dagelijkse praktijk!”

Spreekt dit congres je aan?

Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen | Praktische Informatie

Datum & Locatie
9 oktober 2019
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld) (klik hier voor de routebeschrijving)

De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten rijden vanaf de A12 en de A30.
De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten loopafstand van NS station Ede-Wageningen.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, studenten en docenten uit o.a. huisartsenpraktijken, thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en overige geïnteresseerden.

Tarieven

239,- per persoon (btw-vrij) | Vroegboektarief op de eerste 100 aanmeldingen
279,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ en Pallium
239,- per persoon (btw-vrij) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.


Accreditatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk). Het programma is geaccrediteerd voor 5 punten door het Kwaliteitsregister V&VN in de scholingen Wijkverpleegkunde, Praktijkverpleegkunde en Algemeen. Daarnaast is is het programma geaccrediteerd voor 5 punten door het NVvPO.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: +06 53 97 99 13
E: henriette.boven@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)

Eva Reuvers
T: 06 – 47947739
E: eva.reuvers@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.