Omgaan met complex gedrag in de (ouderen)zorg

Hoe ga je als zorgprofessional om met psychisch en psychiatrisch gedrag van patiënten?

Als verpleegkundige of verzorgende krijg je steeds meer te maken met gedrag van cliënten dat jou voor problemen stelt. In hoeverre ben jij voldoende in staat om hier adequaat op te kunnen reageren?

Tijdens dit congres leer je om te gaan met het complexe psychische en psychiatrische gedrag van cliënten die je tegenkomt in je dagelijkse werkzaamheden.

Je leert:

  • Complex gedrag te analyseren en begrijpen
  • Hoe om te gaan met veel voorkomende psychische problemen bij patiënten
  • Gespreksvaardigheden voor een werkbare relatie in de omgang met patiënten met bordeline problematiek
  • Om te gaan met agressie en ander complex probleemgedrag
  • Hoe je om moet gaan met patiënten me tautisme spectrum stoornissen op latere leeftijd

Vernieuwd programma: Meer verdiepende workshops
Tijdens de diverse, verdiepende workshops zal worden ingegaan op vraagstukken specifiek binnen verpleeghuizen en in de thuissituatie of op straat.

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur Opening door de dagvoorzitter
Bauke Koekkoek, lector Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg, Hogeschool Arnhem Nijmegen verpleegkundig specialist en hoofd EPA-onderzoekslijn, Pro Persona GGZ
09.45 uur Kwetsbare ouderen met psychische- en gedragsproblemen
Nederland vergrijst en een groot deel van deze ouderen wordt kwetsbaar voor lichamelijk en psychisch lijden. De mogelijkheden tot intensieve zorg en opnames in zorginstellingen zijn beperkt, waardoor ouderen vaker thuis blijven wonen en een beroep doen op ambulante zorg. De zorg voor mensen thuis met cognitieve problemen en psychische klachten is vaak complex: mensen houden hulp af, of vragen juist teveel, soms is er agressie of juist passiviteit en somberheid en raken mantelzorgers overbelast. De verzorging en behandeling van kwetsbare ouderen vergt daarom niet alleen veel geduld en betrokkenheid, maar ook de bereidheid om onszelf steeds af te vragen: ‘waar doen wij goed aan?’ Ons huidig zorgaanbod is nog onvoldoende toegerust voor juist deze kwetsbare groep thuiswonenden. In deze tijden lijkt samenwerking en het delen van deskundigheid essentieel; passende zorg is teamwork!
Mirella Steenbeek, ouderenpsychiater, Molemann Mental Health
10.15 uur De kracht van klinisch redeneren: naar een model voor het duiden van complex probleemgedrag bij somatisch zieke patiënten.
Als verpleegkundige word je geacht om te kunnen gaan met alle soorten ‘probleemgedrag’. Gedrag is altijd een reactie op een bepaalde situatie. Het is de kunst om er achter te komen wat ongewenst gedrag veroorzaakt en welke functie het voor diegene heeft. We gaan hier uit van het idee dat gedrag bedoeld is om bepaalde doelen te bereiken en problemen op te lossen. Zo komt manipuleren, overmatig afhankelijk gedrag, overmatig controlerend gedrag, vermijdend gedrag, agressief gedrag, apathie etc in een ander daglicht te staan. Het bijzondere is dat je in gesprek met je patiënt of mantelzorgverlener over de betekenis en bedoeling van gedrag een ander soortig contact krijgt waarin je de ruimte geeft en krijgt om te onderzoeken of het (ongewenste) gedrag eigenlijk wel dat doel haalt wat de patiënt wil. Er wordt van uit gegaan dat veel gedrag bedoeld is om met stress om te gaan. De verpleegkundige diagnose ‘ineffectieve coping’ zal dan ook uitgebreid besproken worden en dienen als raamwerk voor een verdiepend contact met de patiënt en/of de mantelzorger.
Gabriel Roodbol, hoofddocent MANP, HAN & verpleegkundig specialist GGZ
10.45 uur Pauze
11.15 uur Oordeelonbekwaamheid of Hoe benader je mensen zodat het gaat werken?
In contact komen en blijven met mensen met een psychose is ingewikkeld. De spreker gaat een pleidooi doen om een nieuwe taal te gebruiken opdat wij wel in contact komen en blijven. Na deze lezing heb je geleerd:

  • Uitgangspunten van een nieuwe taal bij het bespreken van psychose.
  • Tips en tricks bij het bezigen hiervan.

Jules Tielens, psychiater Tielens Bemoeizorg

11.45 uur Wisseltijd
11.55 uur Verdiepingssessie ronde 1
12.55 uur Lunchpauze
13.55 uur Verdiepingssessie ronde 2
14.55 uur Pauze
15.20 uur Verdiepingssessie ronde 3
16.20 uur Einde

1. Complex gedrag bij dementie
Tijdens deze workshop zal verder worden ingegaan op psychische problemen en gedragsproblemen bij kwetsbare ouderen. Aan de hand van casuïstiek spreken we over gedragsproblemen en psychische klachten zoals agressie, sexueel overschrijdend gedrag, psychose en depressies. Er worden handvatten gegeven om psychische klachten te herkennen en te duiden. Naast het medisch-psychiatrisch aspect wordt in deze workshop ook aandacht besteed aan het verbeteren van vaardigheden van zorgverleners om de problemen te verminderen. Eigen inbreng wordt zeer gewaardeerd en je kunt eventueel zelf een casus inbrengen.
Mirella Steenbeek, ouderenpsychiater, MoleMann Mental Health
2. Helpen werkt averechts, niets doen ook! Complex gedrag en borderline
Een cliënt met borderlineproblematiek kan jou het werk als hulpverlener knap lastig maken. Zij of hij stelt je op de proef en doet een beroep op je incasseringsvermogen en geduld. Thema’s als afstand/nabijheid en suïcidaliteit spelen een rol in het contact. In onze workshop reiken wij enkele praktische (!) handvatten aan om met deze, soms ingewikkelde, dynamiek om te gaan. De houding van de hulpverlener staat hierin centraal. En de belangrijkste les daarbij is, dat we onze traditionele rol van helper leren loslaten… Na deze workshop heb je geleerd dat het werken met mensen met bordelineproblematiek heel voorspelbaar (en leuk!) kan zijn, hoe het toepassen van praktische handvatten leidt tot het goed kunnen hanteren van de bordelinedynamiek en hoe je de balans vindt tussen teveel of juist te weinig doen in het contact met de bordelinecliënt
Sinanda Benjamins en Isolde Jens, trainers Benjamins&Jens
3. Horen, zien en zwijgen? Bespreekbaar maken van alcoholafhankelijkheid bij ouderen
Het aantal oudere cliënten waarbij sprake is van alcoholafhankelijkheid neemt de laatste decennia toe. Als verpleegkundige kom je deze cliënten in verschillende werkvelden tegen, ook buiten de GGZ. Je hebt een belangrijke rol in het signaleren van deze problematiek en het inschatten van de complexiteit ervan in combinatie met (somatische) comorbiditeit. In deze workshop worden kenmerken en risicofactoren van alcoholafhankelijkheid bij ouderen besproken en worden praktische handvatten geboden voor het signaleren én bespreekbaar maken ervan. Ook zullen kortdurende interventies die de verpleegkundige in kan zetten, bijvoorbeeld in de wijk, aan bod komen. Na deze workshop heb je geleerd wat de kenmerken van alcoholafhankelijkheid zijn bij ouderen, hoe je alcoholafhankelijkheid bij ouderen kunt signaleren en welke kortdurende interventies je bij deze doelgroep kunt inzetten.
Karin van Montfoort, GGZ docent IVS
4. Hoe krijg en houd je contact met mensen met een psychose? Verward? En dan?
De samenleving heeft veel te maken met verwarde mensen. Iedereen lijkt er een mening over.
Maar wat doet de professionele hulpverlener? Het hoofd koel houden en zorgvuldig uitsorteren. De spreker doet een voorstel op welke criteria dat moet gebeuren. Na deze workshop heb je geleerd hoe om te gaan met de casus: ‘Verward’.’ en hoe je dit uitleggt aan de patient en zijn of haar omgeving.
Jules Tielens, psychiater, Tielens Bemoeizorg
5. De belangrijke rol van de verpleegkundige bij suïcidale patiënten
(in de vorige editie beoordeeld met een 8,3!)
Meer dan ooit staat het terugdringen van suïcide en het behandelen van suïcidaal gedrag op de agenda van de Geestelijke Gezondheidszorg en de overheid. Het leed van mensen die hun leven door middel van suïcide beëindigden en dat van hun nabestaanden is groot. Ondanks alle inspanningen op het gebied van suïcidepreventie laten de cijfers in Nederland sinds 2007 een stijging van ruim 35% zien. Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in het (h)erkennen van suïcidaliteit en suïcidaal gedrag. Wat is jouw rol als verpleegkundige bij patiënten met suïcidaal gedrag? Wie schakel je in? Op welke signalen moet je letten? Aan de hand van een vijfaantal thema’s wordt geprobeerd hier inzicht in te geven en praktische handvatten aan te reiken.
Mark van Veen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
6. Klinisch redeneren toegepast op lastig gedrag
Klinisch redeneren toegepast op lastig gedrag geeft een ander perspectief op de dagelijkse zorg, en daarmee tegelijk handvatten om hiermee om te gaan. Want hoewel de aandacht voor klinisch redeneren de laatste jaren is toegenomen, ligt het accent hierbij vooral op patiënten die om een ‘somatische’ reden in zorg zijn. De workshop biedt een praktische handreiking. Praktijkervaringen van de deelnemers zijn welkom.Wat leer je tijdens deze sessie?

  • Een andere manier van kijken naar en omgaan met lastig gedrag
  • Onderscheid te maken bij lastig gedrag in rollen en verantwoordelijkheden, voor de verpleegkundige en de patiënt

Olav Geenen, consultatief psychiatrisch verpleegkundige, SymforaMeander en St. Antonius Ziekenhuis

Sprekers

Bauke Koekkoek

Dr. Bauke Koekkoek is lector Psychiatrische Zorg bij de HAN, crisisdienstverpleegkundige, epidemioloog en auteur van ‘Verward in Nederland’ (2017). Hij zoekt graag naar oplossingen in moeilijke situaties, in zijn werk met cliënten en in zijn werk als onderzoeker.

Karin van Montfoort

Karin van Montfoort heeft onderzoek gedaan naar alcoholafhankelijkheid bij ouderen en ruim tien jaar ervaring in de verslavingszorg. Sinds 2015 is ze werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als docent GGZ.

Mark van Veen

Mark van Veen is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschaper en voert een promotieproject uit binnen het Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg, bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen naar de (kosten)effectiviteit van Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB) voor mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek. Daarnaast is hij sinds 2000 werkzaam bij Altrecht GGZ waar hij werkte op zeer diverse afdelingen en momenteel bij het topreferent traumacentrum en de crisisdienst.

Sinanda Benjamins

Sinanda Benjamins is trainer, coach en trainingsacteur: ‘Elk mens heeft talenten om ambities waar te maken. Dat vraagt wel om krachtige keuzes. Hier is moed voor nodig. Ik ondersteun je daarbij, confronteer waar nodig en daag je uit om te experimenteren met nieuw gedrag. Speels, enthousiast en prikkelend.’

Isolde Jens

Isolde Jens is trainer, coach en supervisor: ‘Ruim tien jaar begeleid ik mensen met uiteenlopende vragen in een supervisie- , coachings- , of counselingtraject. In een veilige omgeving ga ik aan de slag met het doorbreken van gewoontes die jou niet langer dienen. Je doet nieuwe energie en inspiratie op. Je vergroot je zelfvertrouwen. Niet alleen door erover te praten, maar ook door te doen.’

Gabriel Roodbol

Gabriel Roodbol heeft zijn expertise bij patiënten met neuropsychiatrische aandoeningen in het Radboud UMC. Ook is hij hoofddocent voor de opleiding Master Advanced Nursing Practice aan de Hoge School van Arnhem en Nijmegen waar hij verantwoordelijk is voor de leereenheden klinisch redeneren en interventies. Hij is de auteur van het hoofdstuk over coping in de serie Effectief Verplegen.

Mirella Steenbeek

Mirella Steenbeek is sinds januari 2013 werkzaam bij MMH als ouderenpsychiater. In januari 2013 is zij gestart met een nieuw ambulant team voor ouderen op de Utrechtse Heuvelrug, waar zij de chef van is. Zij heeft onderzoek gedaan naar psychiatrische consultatie in de V&V. Haar aandachtsgebieden zijn daarnaast euthanasievragen, psychische problemen bij somatische ziekten en systemisch werken met zorgsystemen (naasten en andere hulpverleners). Lees meer over Mirella.

Olav Geenen

Olav Geenen is werkzaam als consultatief psychiatrisch verpleegkundige in het Meander Medisch Centrum en St. Antonius Ziekenhuis. De focus in zijn werk op de afdeling en in het onderwijs is sterk gericht op de interactie tussen de verpleegkundige en de patiënt. Uitgangspunt daarbij is: hoe beter de verpleegkundige zichzelf kent, hoe meer hij de patiënt begrijpt.

Jules Tielens

Jules Tielens is psychiater en verzorgt onderwijs en training in Bemoeizorg, bejegening bij psychotische stoornissen en motivationele gesprekstechnieken met speciale interesse in ontbrekend ziektebesef.

Doelgroep
Voor alle GGZ en psychiatrisch verpleegkundigen, verzorgenden, managers en overige geïnteresseerden werkzaam met patiënten met complex gedrag.

Accreditatie
Dit congres is geaccrediteerd door Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, in de categorie ‘Algemene scholing’, voor 5 punten.
De accreditatieaanvraag bij het NVvPO (praktijkondersteuners) staat nog uit voor 5 punten.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier als je voor accreditatiepunten in aanmerking wilt komen.

Tarieven*
€ 229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl.btw) | abonnees Nursing, TvV, TvZ

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriëtte Boven
M: 06 – 53 97 99 13
E: Henriette.Boven@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering door Afnemer dient schriftelijk te geschieden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten aan Afnemer in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag aan Afnemer in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander.