Congres Werken met kwetsbare ouderen

Over de herkenning en behandeling van de kwetsbare oudere patiënt

Hoe kun je kwetsbaarheid tijdig herkennen? Wat moet er gebeuren om de gevolgen van kwetsbaarheid te voorkomen, te verminderen of uit te stellen? Tijdens dit congres wordt stilgestaan bij jouw rol als verpleegkundige en verzorgende bij de hulpverlening aan kwetsbare ouderen.

Het aandeel 65-plussers in de maatschappij neemt tot 2030 toe en daarmee ook het aantal ouderen met lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken. Bij tijdige ondersteuning en ingrijpen kunnen mensen langer hun zelfstandigheid behouden en op een prettigere manier oud worden.

Kwetsbaarheid op tijd herkennen draagt dus veel bij aan de levenskwaliteit van mensen. Om dat te kunnen, is het wel nodig dat we weten waarover we het hebben, en over wie. Kwetsbaarheid op tijd herkennen draagt bij aan de levenskwaliteit van mensen. Tijdens dit congres, met keuze uit 6 verdiepingssessies, besteden we aandacht aan:

  • Behoeften van ouderen
  • Benaderingen en hulpmiddelen
  • Multidisciplinaire en integrale
  • Medicatiegerelateerde problemen
  • Zorgprogramma voor preventie en herstel
  • Ondersteunen van zelfmanagement

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Opening door dagvoorzitter
Erik van Rossum, lector zorginnovaties Zuyd Hogeschool en docent fysiotherapie en masteropleiding ANP
10.15 uur Gezondheid en welzijn van thuiswonende kwetsbare ouderen

In deze lezing geeft Robbert Gobbens een overall beeld over kwetsbaarheid bij ouderen. Hij licht toe dat er meerdere benaderingen van kwetsbaarheid zijn en dat kwetsbaarheid op verschillende manieren kan worden gemeten. Hij zal specifiek ingaan op de Tilburg Frailty Indicator (TFI), een vragenlijst waarmee kwetsbaarheid kan worden bepaald. Zorgprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, huisartsen en fysiotherapeuten hebben een belangrijke taak in het voorkomen van kwetsbaarheid of de nadelige gevolgen ervan. Eén van deze gevolgen is een lagere kwaliteit van leven. Robbert zal inzichten delen en hulpmiddelen aanreiken om deze taak goed uit te kunnen voeren. Je krijgt inzicht in benaderingen van kwetsbaarheid, inzicht in manieren waarop kwetsbaarheid kan worden gemeten en inzicht in interventies bij kwetsbare ouderen.
Robbert Gobbens, Lector, Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland

10.40 uur Wat zijn de behoeften van ouderen, en in hoeverre sluiten zorg en ondersteuning hierbij aan?

Bij het ouder worden kunnen de gezondheid en het welzijn van mensen afnemen en de kwetsbaarheid toenemen. Mogelijk gevolg hiervan is verminderde redzaamheid en toenemende zorgafhankelijkheid. De afgelopen jaren zijn daarom diverse initiatieven in gang gezet om ouderen die risico lopen om kwetsbaar te worden, of mogelijk al kwetsbaar zijn, proactief op te sporen. Deze initiatieven, die vallen onder de noemer “vroegsignalering”, zijn opgezet vanuit de gedachte dat een preventief aanbod of proactieve inzet van zorg en ondersteuning (verdere) problemen kan oplossen, uitstellen of mogelijk zelfs voorkomen. Daardoor worden ouderen in staat gesteld om langer zelfstandig te functioneren en wonen. Uit eerder onderzoek weten we dat de manier waarop vroegsignalering wordt georganiseerd niet altijd goed aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen. Vinden ouderen vroegsignalering nodig? Wat kunnen zij zelf bij zorg- en welzijnsprofessionals aankaarten, en waarbij is proactieve opsporing meer gewenst? Wat denken professionals dat ouderen belangrijk vinden? Tijdens deze lezing geven we antwoord op deze vragen, en geven we aan wat ervoor nodig is om initiatieven voor vroegsignalering beter af te stemmen op de wensen, behoeften en mogelijkheden van ouderen. Je leert wat vroegsignalering is, en welke varianten zijn er in Nederland. Wat zijn de wensen en behoeften van ouderen, en in hoeverre sluiten initiatieven voor vroegsignalering hierbij aan? En wat is ervoor nodig om initiatieven voor vroegsignalering beter af te stemmen op de wensen en behoeften van ouderen?

Simone de Bruin, senior onderzoeker Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

11.05 uur Koffie/theepauze
11.35 uur Verdiepingssessie 1 
12.35 uur Lunchpauze
13.20 uur Verdiepingssessie 2 
14.25 uur Verdiepingssessie 3
15.30 uur Hoe blijven kwetsbare ouderen langer zelfstandig?
Ouderen worden kwetsbaarder naarmate meervoudige, complexe problemen zich in de loop van de tijd opstapelen. Dit vraagt om een multidisciplinaire, integrale aanpak die aansluit bij de diversiteit van kwetsbare ouderen. In de medische en de gemeentelijke praktijk worden echter te vaak enkelvoudige klachten bekeken. Ouderen voelen zich daardoor vaak niet goed gehoord en de hulp is versnipperd. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Met welke zorg, voorzieningen, persoonlijke en sociale hulpbronnen blijven ouderen langer zelfstandig wonen?
Cretien van Campen, wetenschappelijk strateeg Kwaliteit van Leven, Sociaal en Cultureel Planbureau
16.00 uur Samenvatting van de dag door dagvoorzitter
16.15 uur Einde programma
1. Polyfarmacie en vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen
In Nederland worden medicijnen voorgeschreven door de (huis)arts, verstrekt, bewaakt, begeleid en eventueel bezorgd door de apotheker en vervolgens door de patiënt ingenomen. Tot de voordeur is dit proces goed geregeld. Helaas gaat er achter de voordeur nog veel mis. In deze workshop  zal Carolien Sino uitgebreid ingegaan op het begrip polyfarmacie en de daarbij horende uitdagingen voor de thuiszorgmedewerker. Een manier om medicatie gerelateerde problemen bij thuiswonende ouderen vroegtijdig te signaleren is de Rode Vlaggen App welke door Nienke Dijkstra zal worden gedemonstreerd. Wat leer je deze sessie?
•    Kennis over polyfarmacie, multimorbiditeit en kwetbaarheid
•    Kennis over veilige principes in de medicatieketen
•    Kennis over vroegsignaleren van medicatie gerelateerde problemen middels de Rode Vlaggen App.
Carolien Sino, ondezoeker lectoraat Chronisch Zieken Hogeschool Utrecht en Nienke Dijkstra, promovenda lectoraat Chronisch Zieken en docent Hogeschool Utrecht
2. Hoe herken ik een kwetsbare oudere? Het gebruik van het meetinstrument Easycare.
Hoe kan ik het ‘goed’  doen voor mijn cliënten? 

Zelf indiceren, nieuwe cliënten zien, medicatie uitreiken, huisarts spreken, checken of alles nog goed gaat, her-indiceren, mdo’s en teamoverleggen bijwonen, mail beantwoorden, aan projecten deelnemen… er wordt steeds meer verwacht dat je een alles doende super wijkverpleegkundige- of wijkverzorgende bent. Niet gek dus dat je wellicht soms het gevoel hebt tekort te schieten. Dat gevoel kennen we allemaal. Zeker bij cliënten, die vaak meerdere chronische ziektes tegelijkertijd hebben en waarmee het contact soms lastig kan zijn. Met deze workshop willen we je voor deze specifieke doelgroep ondersteunen. We geven je handvatten omd e woon-, zorg- en welzijnsbehoefte van de oudere cliënt te ontdekken, je niet pluis gevoel bij oudere cliënten te duiden en multidisciplinair samen te werken.
Rolinka Schim van der Loeff,  onderzoeksverpleegkundige, Radboudumc
3. Hoe behandel ik een kwetsbare oudere? Zorgprogramma voor preventie en herstel 
Ruim een kwart van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten is 70 jaar of ouder (400.000 in Nederland per  jaar). Gerelateerd aan  een ziekenhuisopname heeft 35% van de patiënten van 70 jaar en ouder functieverlies in vergelijking met de situatie van vóór de (opname)ziekte. Het gaat in Nederland om +/- 180.000 ouderen per jaar of +/- 500 per dag. Het percentage ouderen met functieverlies stijgt aanzienlijk met de leeftijd; voor 90 plussers is het percentage ca 66% (Covinsky, 2003). Bij ca 20% start het functieverlies reeds voor de ziekenhuisopname zelf in de thuissituatie. Opvallend is verder dat een groot deel van de functieproblematiek niet tot de primaire reden van opname is te herleiden. Ziekenhuisopname is een belangrijke motor achter het optreden van functieverlies bij zelfstandig thuiswonende (kwetsbare) ouderen. In de workshop komt aan de orde hoe het Zorgprogramma Preventie en Herstel in de praktijk werkt, wat de resultaten waren, wat minder goed ging in de onderzoekspraktijk en wat hiervan de mogelijk onderliggende oorzaken waren. Je leert wat het effect is van een ziekenhuis opname, waarom het tot nu toe niet lukt om aan het functieverlies succesvol iets te doen en welke interventies noodzakelijk zijn om dit aan te pakken.
Ton Bakker, directeur St. Wetenschap Balans  
4. Ondersteunen van zelfmanagement, dat doen we toch al lang?
Het lijkt soms zo vanzelfsprekend dat verpleegkundigen en verzorgenden het zelfmanagement van hun patiënten ondersteunen. Het wordt zelfs de kern van verplegen genoemd. Maar zelfmanagementondersteuning kan in de praktijk nog best lastig kan zijn. Want wat wordt er eigenlijk precies bedoeld met ‘het ondersteunen van zelfmanagement’? En wat is dan de rol van de verpleegkundige of verzorgende hierin? In deze workshop wordt zelfmanagement concreet gemaakt. Door het zelfmanagementproces op te delen in fases wordt het duidelijker wat verpleegkundigen kunnen doen bij het ondersteunen van zelfmanagement. Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie? Je leert dat er verschillende doelen kunnen zijn bij het ondersteunen zelfmanagement, wat de rol van verpleegkundigen en verzorgenden is bij het ondersteunen van zelfmanagement en dat zelfmanagementondersteuning misschien wel vanzelfsprekend is, maar waarom het in de praktijk soms ook zo moeilijk kan zijn
Susanne van Hooft, onderzoeker Kenniscentrum Zorginnovatie, docent Hogeschool Rotterdam
5. Wat kan een multi- disciplinaire samenwerking opleveren voor thuiswonende kwetsbare ouderen?
In deze workshop wordt ingegaan op de praktijkervaring van vroegsignalering bij kwetsbare ouderen (VKO). De rol van de kwetsbare oudere en zijn omgeving en het belang van participatie en eigen regie wordt nader belicht. Er wordt ingegaan op de samenwerking en rollen van betrokken disciplines. Heeft werken volgens het VKO model  een positief effect  op de kwaliteit van zorg  en het welzijn van zelfstandig wonende kwetsbare ouderen? Na het volgen van deze workshop heb je geleerd wat een  samenwerkingsverband, zoals VKO, kan opleveren in de praktijk, hoe je de omgeving bij de zorg voor kwetsbare ouderen betrekt en hoe je participatie en eigen regie bij kwetsbare ouderen versterkt.
Annemarie Keij, Geriatrisch verpleegkundige, Groenhuysen
6.  Wijkgerichte aanpak voor kwetsbare ouderen: Lessen uit Even Buurten 
In Rotterdam is een wijkgerichte aanpak ontwikkeld waarin zogeheten Spillen en sleutelfiguren actief zijn om ouderen te ondersteunen bij het zelfstandig wonen bij voorkeur met informele oplossingen en inzet van buurtbewoners. In de workshop maakt u kennis met de aanpak van Even Buurten en in het bijzonder de werkwijze van de Spil. Deze sessie behandelt:
•    Het leggen van contact: tijd en vindingrijkheid
•    Posities op het aandacht continuüm: waar zit jij als hulpverlener?
•    Inzet van zingevingsperspectief en presentiebenadering
Marleen Goumans, programmadirecteur Hogeschool Rotterdam, programmadirecteur en lector Samenhang in de Ouderenzorg bij het Kenniscentrum Zorginnovatie. 

Cretien van Campen

Cretien van Campen is senior onderzoeker ouder worden en welbevinden bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en associate lector Innoveren met ouderen bij Windesheim. De kwaliteit van leven van de oudere staat voorop. Vanuit deze gedachte onderzoekt Cretien vanuit het perspectief van de oudere welke aspecten van het leven bijdragen aan het gelukkig ouder worden.

Robbert Gobbens

Robbert Gobbens werkt sinds februari 2017 als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen bij Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland. Daarvoor werkte hij voor Hogeschool Rotterdam, als coördinator van de opleiding Master of Advanced Nursing Practice en als senior onderzoeker voor het Lectoraat Samenhang in de zorg.

Simone de Bruin

Binnen de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie (KZG) van dit centrum werkt zij vooral aan projecten op het gebied van de ouderenzorg en dementiezorg. Onderzoeksthema’s zijn: integrale zorg, vroegtijdige opsporing van problemen en risico’s op het gebied van gezondheid en welzijn van (kwetsbare) ouderen, zorgvernieuwingen voor mensen met dementie (bijvoorbeeld dagbesteding op zorgboerderijen) en hervormingen in de langdurige zorg.

Carolien Sino

Carolien Sino is directeur van het Instituut Verpleegkundige Studies van Hogeschool Utrecht en postdoctoraal onderzoeker bij het Lectoraat Chronisch zieken. Binnen dit lectoraat houdt zij zich bezig met onderzoek naar vroegsignalering van medicatiegerelateerde problemen.

Erik van Rossum

Erik van Rossum is lector Wijkgerichte zorg bij Zuyd Hogeschool en programmaleider op dit thema in het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Daarnaast is hij senior onderzoeker bij de Universiteit Maastricht (vakgroep Health Services Research en Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg). Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van innovaties ter ondersteuning van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in de wijk, waaronder ouderen.

Nienke Dijkstra

Nienke Dijkstra werkt als promovenda bij het Lectoraat Chronisch Zieken en docent bij Hogeschool Utrecht. Haar promotieonderzoek richt zich op de vroege signalering van medicatie-gerelateerde problemen bij ouderen in de thuissituatie.

Rolinka Schim van der Loeff

Rolinka Schim van der Loeff, RN, MSc, werkt op verschillende manieren in de Geriatrie: als verpleegkundige, schrijver van meerdere praktijkgerichte studieboeken/e-learnings geriatrie, wetenschappelijk onderzoeker en als gastdocent.
Onlangs studeerde ze af als psycholoog, afstudeerrichting levenslooppsychologie.

Ton Bakker

Psychogeriater Ton Bakker was gedurende 38 jaar bestuurder Zorg & Behandeling bij Argos Zorggroep. In 2013 nam hij afscheid van deze functie en richtte hij, in nauwe samenwerking met Argos, Stichting Wetenschap Balans op om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te continueren.

Marleen Goumans

Marleen Goumans is programmadirecteur en lector Samenhang in de Ouderenzorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Daarnaast is zij innovatieadviseur bij zorgorganisatie Laurens.

Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden, fysio- en ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en zorg- en welzijnsprofessionals.

Tarieven
€ 229,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Ledenprijs NU’91*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd voor 5 punten bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessional.

  • Kwaliteitsregister V&V
  • Wijkverpleegkunde

Accreditatie is goedgekeurd bij het NVvPO voor 5 punten.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijfformulier. Voor vragen over je aanmelding, mail naar: aanmelder@bsl.nl

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriette Boven
E: henriette.boven@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
M: 030 – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.