Medicatie

Medicatie

Nursing Challenge | Vitamine K-antagonisten

Vitamine K-antagonisten (VKA’s) worden toegepast bij de profylaxe en behandeling van trombo-embolieën, onder andere bij atriumfibrilleren en mechanische hartklepprothesen. De toets bij dit artikel levert 1 accreditatiepunt op.
Medicatie
Verpleegkundige berispt om medicatiefout

Verpleegkundige berispt om medicatiefout

Een thuiszorgverpleegkundige is berispt om het niet checken van medicatie, het negeren van een waarschuwing van een mantelzorger en onvoldoende bijscholing wat betreft medicatiebeleid.
Medicatie
‘Onvoldoende aandacht voor medicatieveiligheid’

‘Onvoldoende aandacht voor medicatieveiligheid’

Minister Schippers is er niet van overtuigd dat zorgverleners medicatieveiligheid voldoende urgentie geven in hun dagelijks handelen. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.
Medicatie
Undercover ‘verpleegkundige’ krijgt morfine in Lievensberg Ziekenhuis

Undercover ‘verpleegkundige’ krijgt morfine in Lievensberg Ziekenhuis

Een persoon vermomd als verpleegkundige heeft afgelopen maand twee ampullen morfine meegekregen op een afdeling in het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom. Dit is vastgelegd door het SBS6-programma Undercover in Nederland en wordt aanstaande zondag 10 februari uitgezonden.
Medicatie
Patiënt heeft last van medicatieproblemen en bijwerkingen

Patiënt heeft last van medicatieproblemen en bijwerkingen

Zes van de tien ziekenhuispatiënten ondervinden medicatie gerelateerde schade tijdens de opname. In bijna 90 procent van de gevallen gaat het om niet-vermijdbare bijwerkingen. Als verpleegkundigen en artsen hierop alert zijn door vroege signalering, kan de medicatie worden bijgesteld en verbetert het welzijn van de patiënt.
Medicatie

Laxantia: interactie macrogolen en andere medicatie

Geen interactie tussen macrogolen en andere geneesmiddelen.

In het interessante artikel van Jolanda Timmermans ‘Laxeren is maatwerk’ wordt een tabel gepresenteerd waarin geadviseerd wordt laxantia op basis van macrogol/elektrolyten 1 tot 2 uur na inname van overige medicatie toe te dienen [1]. Als verklaring wordt gesuggereerd dat er sprake is van verminderde absorptie van overige, gelijktijdig toegediende geneesmiddelen op basis van een geneesmiddel-geneesmiddelinteractie.

Medicatie
Verpleegkundige baalt van verspilling medicijnen

Verpleegkundige baalt van verspilling medicijnen

Verpleegkundigen zien zich door de regels gedwongen om dagelijks grote hoeveelheden medicijnen weg te gooien. Dat blijkt uit een enquete van RTL Nieuws en NU'91 onder ruim 1800 verpleegkundigen.
Medicatie
Voorschrijven verpleegkundig specialisten succesvol

Voorschrijven verpleegkundig specialisten succesvol

Een pilot in het VUmc waarbij verpleegkundig specialisten binnen hun eigen competentiegebied zelf medicijnen voorschrijven is als succesvol ervaren.
Medicatie
Transitiezorgprogramma voorkomt medicatiefouten

Transitiezorgprogramma voorkomt medicatiefouten

De implementatie van een transitiezorgprogramma bij ontslag uit het ziekenhuis zorgt voor minder medicatiefouten. Het programma bestaat onder andere uit het achterhalen van het medicijngebruik van de patiënt en extra voorlichting over medicatiewijzigingen.
Medicatie
Risicovolle medicatielijst voor thuiszorg en verpleeghuis

Risicovolle medicatielijst voor thuiszorg en verpleeghuis

In verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg moet risicovolle medicatie worden gecontroleerd door zowel apotheker als verpleegkundige. Om duidelijk te maken welke medicatie als risicovol geldt, heeft de Taskforce Medicatieveiligheid hiervoor een speciale lijst opgesteld.

Over medicatie

Geneesmiddelen

Zorg voor medicatie: uitzetten, klaarzetten, aanreiken of toedienen van medicijnen.

Lees meer

De arts schrijft medicijnen voor, op basis van indicatie, rekening houdende met contra-indicaties en mogelijke interacties. Als de patiënt de medicatie niet zelf kan beheren, is de verpleegkundige verantwoordelijk voor het aanreiken, toedienen, uitzetten, klaarzetten en beheren van medicijnen.

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid gaat over alle activiteiten die zijn gericht op juiste voorschrijving, aflevering en gebruik van geneesmiddelen. Met als doel dat
– de juiste cliënt
– het juiste medicijn
– op de juiste tijd
– in de juiste hoeveelheid en dosering
– en op de juiste wijze krijgt toegediend

Medicatiefout

Een medicatiefout is elke fout in het proces van voorschrijven, ter hand stellen/afleveren, opslag/beheer, gereedmaken, toedienen/registreren en evalueren, ongeacht of er schade is opgetreden.
Veelvoorkomende oorzaken:
– Geen duidelijke toedienlijst: niet weten wat te moeten geven.
– Zelf maken van een medicijnlijstje: de gegevens zijn niet goed overgenomen.
– Storingen tijdens het werken met medicatie: onvoldoende aandacht bij de voorbereidingen en het toedienen van de medicijnen.
– Geen duidelijke afspraken in het zorgleefplan: voor de toediener is niet duidelijk waar hij/zij verantwoordelijk voor is.
– Geen goede toedienregistratie: er is niet afgetekend, dus is het niet duidelijk of de cliënt medicatie heeft gekregen.
– De instructie is niet duidelijk: toediener weet niet waarop te letten.
– Geen kennisgenomen van de bijsluiter: toediener weet niet wat hij/zij geeft.
– Geen volledig ingevuld uitvoeringsverzoek bij injecties: er zijn onvoldoende gegevens om verantwoord te handelen.

Bijwerkingen en interactie

Omdat de werkzame stoffen van een geneesmiddel door het hele lichaam zitten, kan er ook een ongewenste lichamelijke reactie op een niet beoogde plek optreden. Veel voorkomende bijwerkingen zijn duizeligheid, hoofdpijn en maag- en darmklachten, zoals diarree en buikpijn. Ook kan iemand allergisch of overgevoelig zijn voor geneesmiddelen, wat zich kan uiten in jeuk, huiduitslag of benauwdheid.

Bij gelijktijdig gebruik van meerdere medicijnen kunnen deze elkaars werking positief of negatief beïnvloeden (interactie). Dit kan ook gebeuren tussen recept-medicijnen en zelfzorgmedicijnen en tussen zelfzorgmedicijnen onderling. Ook interactie met voedsel of dranken is mogelijk, zoals alcohol, melk of grapefruitsap. Een probleem – vooral bij ouderen – is polyfarmacie: het gebruik van meerdere medicijnen.

Afhankelijkheid en verslaving

Volgens de DSM-IV TR2 is afhankelijkheid of misbruik van een middel een patroon van onaangepast gebruik van een middel dat significante beperkingen of lijden veroorzaakt. Zoals: het middel wordt langer – of in hogere dosering – gebruikt dan gepland. Soms treden ook  fysiologische verschijnselen op, zoals tolerantie: de patiënt heeft steeds meer nodig om hetzelfde effect te bereiken. Er kan ook sprake zijn van selectieve tolerantie, bijvoorbeeld: na enkele dagen opioïdgebruik blijft het pijnstillend effect en verdwijnt de misselijkheid. Bij gebruik van een middel dat alleen gericht is op vermindering van een gezondheidsprobleem, zoals pijn, is geen sprake van verslaving. Wel kan lichamelijke afhankelijkheid ontstaan. Dit betekent dat bij plotseling staken van het middel lichamelijke ontwenningsverschijnselen zijn te verwachten..

Oplaaddosis, insluipen, uitsluipen

Bij een medicamenteuze behandeling moet de gewenste concentratie van het geneesmiddel zo snel mogelijk de bloedbaan bereiken. Soms is daarvoor een hogere aanvangsdosering (oplaaddosis) nodig (zoals bij digoxine, en anticoagulantia, zoals acenocoumarol, fenprocoumon, warfarine).

Insluipen is het geleidelijk verhogen van de dosis in de loop van dagen of weken. Onder meer om de kans op bijwerkingen te verminderen. Doorgaans is bij het stoppen met medicatie de plasmaspiegel na vijf keer de halfwaardetijd zo laag dat geen effecten meer optreden. Bij sommige geneesmiddelen is uitsluiping (geleidelijk verlagen van de dosis) nodig om onttrekkingsverschijnselen of het reboundfenomeen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij anti-epileptica en corticosteroïden. Het reboundeffect houdt in dat na staken van het middel, de symptomen waarvoor het middel werd gebruikt (tijdelijk) terugkeren, soms in heviger mate.

Halfwaardetijd

De halfwaardetijd is de tijd waarna nog maar de helft van het geneesmiddel in het bloed is. Enige tijd na inname wordt een evenwicht bereikt: de ‘steady state’. De opgenomen hoeveelheid geneesmiddel is dan gelijk aan de hoeveelheid die wordt uitgescheiden. Als de steady state hoger wordt – bijvoorbeeld door het verhogen van de dosis-, kan dat ertoe leiden dat je buiten het therapeutisch gebied komt. Hiermee stijgt het risico op toxiciteit, en dus ernstige bijwerkingen.

Uitgelicht congres

Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Van Der Valk Hotel Veenendaal

Dag van de Medicatieveiligheid

ReeHorst

Het Pijn congres

Van der Valk Hotel

Nursing Brein College

ReeHorst

Zorg voor de oncologische cliënt in de wijk

ReeHorst

Nursing Experience 2022

1931 Congrescentrum