Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties27

Samenwerken met verzorgenden

Ik vind het niet altijd even makkelijk om samen te werken met verzorgenden die denken dat ze verpleegkundige zijn.

Binnen onze organisatie wordt het Verpleegkundig Thuiszorg Technologieteam (VTT-team) soms gezien als ‘superverpleegkundig’. Als wondzorg of een bepaalde handeling gecompliceerd is (of lijkt te zijn), wordt geroepen: ‘Dat is iets voor het VTT-team!’

Regelmatig hebben wij contact met verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden, zowel van onze eigen organisatie als van andere door wie wij worden ingezet. En soms is dat best moeilijk. Omdat wij van veel zaken behoorlijk wat weten kunnen we al snel als arrogant of als betweter worden gezien. En vaak weten wij het inderdaad ook beter…

Maar dat neemt niet weg dat elke werker in de thuiszorg haar (of zijn) eigen deskundigheid heeft. Zo is een verzorgende heel deskundig in de verzorging zoals wassen, aankleden enzovoorts. Zij bouwt een band op en cliënten zien haar vaak als ‘de zuster’. Maar zij heeft niet altijd het inzicht om in complexe situaties goed advies te kunnen geven.

Nog niet zo lang geleden werd ik in mijn avonddienst gebeld door een verzorgende van een andere thuiszorgorganisatie. Zij had er uitgebreid met de cliënt over gesproken, en het was hard nodig dat het beleid rond de morfinepomp zou worden aangepast. ‘Mevrouw krijgt te weinig morfine, want de brandende pijn in haar been gaat er niet door weg.’ Tja, dan wordt het bij de cliënt wel heel erg moeilijk om het begrip neuropathische pijn uit te leggen, waar je met morfine niet zo heel veel aan kunt doen.

Ik sprak er achteraf met de zorgverleenster over, en het lukte me eigenlijk niet om haar ervan te overtuigen dat zij zich had moeten inhouden met het geven van advies, omdat dit niet op haar kennisgebied ligt. Van neuropathische pijn had ze nog niet eerder gehoord…

Begrijp me goed: ik heb niks tegen helpenden of verzorgenden, integendeel! Ik heb grote bewondering voor ze. Want zij zijn voor een belangrijk deel de kurk waarop de thuiszorg drijft. Maar dan moeten ze zich wel houden bij hun eigen deskundigheidsgebied, en zaken als pijnmedicatie of complexe wondzorg overlaten aan de collega-experts.

Schoenmaker, blijf bij je leest. Of is dit te kort door de bocht, en valt het allemaal wel mee? Ik ben benieuwd naar jullie mening! 

Lees ook de reactie van TvV-blogger en verzorgende Conny over de blog van Jos

27 REACTIES

 1. Ter aanvulling deze wets-artikel ( BIG, art. 34 ) over de verzorgende individuele gezondheidszorg ( VIG ) Om te laten zien dat niet alle verzorgenden over 1 kam te scheren zijn en te laten zien dat VIGers in een speciale positie verkeren t.a.v. de ‘gewone’verzorgende
  Besluit van 5 oktober 1999, houdende regels
  inzake de opleiding tot en de deskundigheid van
  de verzorgende individuele gezondheidszorg
  (Besluit verzorgende in de individuele
  gezondheidszorg)
  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
  Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
  Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
  Sport van 29 december 1997, CSZ/BO-9720920;
  Gelet op artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele
  gezondheidszorg;
  Gezien de adviezen van de Raad voor de beroepen in de individuele
  gezondheidszorg (adviezen van juni 1994 en februari 1996);
  De Raad van State gehoord (advies van 16 maart 1998,
  No. WI3.98.0003);
  Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid,
  Welzijn en Sport van 29 september 1999, CSZ/BO-9911341;
  Hebben goedgevonden en verstaan:
  § 1. Titel en opleiding
  Artikel 1
  Het recht tot het voeren van de titel van verzorgende individuele
  gezondheidszorg is voorbehouden aan degene aan wie het diploma is
  uitgereikt waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg het afsluitende
  examen heeft afgelegd van de opleiding tot verzorgende die is
  opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in
  artikel 6.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, waarvan de
  deelkwalificatie verplegende elementen onderdeel heeft uitgemaakt.
  § 2. Deskundigheid
  Artikel 2
  Tot het gebied van de deskundigheid van de verzorgende individuele
  gezondheidszorg wordt gerekend:
  a. het verrichten van handelingen op het gebied van verzorging,
  verpleging, observatie en begeleiding in verzorgings- en niet complexe
  behandelings- en verpleegsituaties;
  b. het ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied
  Staatsblad
  van het Koninkrijk der Nederlanden
  Jaargang 1999
  Staatsblad 1999 463 1
  van de individuele gezondheidszorg verrichten van handelingen in
  aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden.
  § 3. Slotbepalingen
  Artikel 3
  Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
  tijdstip.
  Artikel 4
  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verzorgende in de individuele
  gezondheidszorg.
  Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
  toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
  ’s-Gravenhage, 5 oktober 1999
  Beatrix
  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
  E. Borst-Eilers
  Uitgegeven de negende november 1999
  De Minister van Justitie,
  A. H. Korthals
  STB5251
  ISSN 0920 – 2064
  Sdu Uitgevers
  ’s-Gravenhage 1999
  Het advies van de Raad van State is openbaar
  gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie
  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
  gelegde stukken worden opgenomen in het
  bijvoegsel bij de Staatscourant van 14 december
  1999, nr. 241.
  Staatsblad 1999

 2. Lees alle reacties
 3. Heb het idee dat wij als vigers altijd al ondergeschoven worden t.a.v de verpleegkundigen.
  Een voorbeeld:
  Gezien de opzet van de buurtzorg die vele verpleegkundigen in dienst hebben. Met Jos zijn stelling “de verpleegkundige” wilde zo graag weer aan het bed.
  Er zijn vele verpleegkundigen die al jaren niet meer bekwaam zijn en zowat meer inzicht dacht het niet. Als je alleen maar achter je bureau zit zoals de laatste jaren wat de verpleegkundigen zeggen dan raak je toch ook een stuk kwaliteit en ervaring van jezelf kwijt.
  Er wordt dan gezegd als er gecompliceerde handelingen komen dan wordt de huisarts ingeschakeld, doet het een keer voor en ben je weer bekwaam, terwijl wij als vigers deze handelingen al jaren doen en steeds bijgeschoold worden.
  Eigenwijs zijn heeft niemand baat bij. Kennis,inzicht met elkaar hierover communiceren dan streef je naar kwaliteit wat ten goede komt voor de cliënt.
  En ieder weet wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn.

 4. Zoals ik de blog lees worden helpenden en verzorgenden (IG) soort van als hetzelfde beschouwd. Maar een VIGer heeft meer raakvlakken met een verpleegkundige dan met een helpende. Weet de blog schrijver in het uberhoud wel wat een VIGer is en waar de bevoegdheden van een VIGer liggen ? Deze beroepsgroepen wegzetten als iemand om te wassen en aan te kleden is onterecht! En dan heb ik het niet alleen over de verpleegtechnische handelingen maar VIGers draaien in de intramurale zorg in verpleeg en verzorgingshuizen dagoudtse diensten en veel instellingen werken met het EVV systeem. Ik zou graag zien dat VIGers en helpende in term beter worden gescheiden van elkaar, want het is niet een pond nat. Dit geld voor elk nivo. Een helpende afschilderen als zorghulp nivo 1 accepteerd deze groep ook niet, een zorghulp nivo 1 afschilderen als de eerst de beste schoonmaakster ook niet. Een basisarts als co zien en een net afgestudeerde cardioloog als arts assistent ook niet. Zo zie je maar, op geen enkel nivo wil men onderschat worden!
  Het lijkt er meer op dat er bepaalde verpleegkundigen zijn die zich bedreigt voelen.

 5. Ik vind het een degenerend stukje en idd zijn ziekenverzorgenden bekwaam geschoold in handelingen. Ik denk dat het niet altijd duidelijk is, wie wat doet en mag. De scheidingslijn van ziekenverzorgende ten op zichte van verpleegkundige vervaagd. Afdelingen worden bekwaam geschoold, als niveau 3 zijnde naar handelingen in niveau 4. Het is natuurlijk goedkoop, maar wie wat doet is m.i. niet altijd duidelijk.
  Daarentegen vind ik, dat een ziekenverzorgende, binnen zijn/haar niveau uitstekend in staat is, om meer te doen dan puur de adl en observaties.

 6. wat ben ik trots op mijn eigen beroep, n.l. ziekenverzorgster.
  ik werk al bijna 36 jaar in een kliniek, waar er door de jaren heen steeds meer verpleegkundigen kwamen, dat moest wettelijk.
  het verschil zit hem in de salarisschaal, maar verder laat ik en de anderen ook ons niet ondersneeuwen door de verpleegkundigen. wij doen veel handelingen het zelfde uitgezonderd enkele intra-veneuze
  en verder zijn we harde werkers

 7. Ik ben verpleegkundige op een afdeling waar veel neuropathische pijn voorkomt en weet dus dat morfine idd weinig doet. Echter kan ik me voorstellen dat die verzorgende het niet weet, want met de regelmaat van de klok krijgen wij patienten van huisartsen en andere specialisten met bergen morfine-achtigen. En het is hun “aandachtsgebied”toch zeker wel mag ik hopen!!!
  En ja, de toon van deze blog stoorde mij dus ook wel een beetje!

 8. Wel zeer negatief.Ik werk zelf in een vpl.huis als ziekenverzorgster en we worden goed getraind in allerlei vaardigheden op nivo 4. We zijn bekwaam in vele verpl.k handelingen.Wij behandelen ook allerlei complexe wonden, en denken ook mee over pijnmedicatie. Wij observeren,rapporteren en overleggen met de arts etc.
  Het doet me pijn dat er zo negatief over mijn collega’s ziekenverzorgsters wordt gesproken. Wij zijn er niet alleen voor de adl,maar ook voor handelingen,die volgens bovenstaande alleen door vplk. gelden.Kwaliteit van zorg heeft ook te maken met scholing/training van alle medewerkers.Ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid wat betreft de verzorging van een bewoner.
  Het zou beter zijn om met elkaar te communiceren en te luisteren naar elkaar. Daarmee kun je elkaar ook helpen om goede kwalitiet van zorg te geven.Je hebt elkaar toch nodig om alles goed te laten verlopen.Het gaat er toch niet om dat de ene beter is dan de ander?
  Maak gebruik van elkaars kennis en leer elkaar.

 9. Ik vind dat er erg denegrerend wordt gesproken over de verzorgende. Ik werk in een verpleeghuis en heb wel degelijk te maken met complexe wondverzorging en pijnbestrijding. Ik denk dat er een groot verschil is tussen intra- en extramurale zorg.
  Ik kan van mijn verpleegkundige collega wel op respect rekenen!!
  Er is ook nog zoiets als inzicht en werkervaring. Ik kom ook verpleegkundigen tegen waarbij ik me afvraag waar ze het “papiertje” hebben gekregen.
  En verpleegkundig kunnen handelen zegt niets maar dan ook niets over het normaal met mensen om kunnen gaan wat duidelijk een vereiste is in de zorg!!!!
  Enne dames verpleegkundigen, jullie maken mij niet wijs dat jullie alwetend zijn en altijd de juiste conclusies trekken. Dus beetje respect graag!

 10. Ik hoop en ik weet dat niet al de verpleegkundige er zo over denken, maar ik weet ook dat een verzorgende in een verpleeghuis vaak meer kaas heeft gegeten van de omgang met de bewoner dan een verpleegkundige, steek dat maar in je zak. Het gaat nu eenmaal niet alleen om het plakken van een verbandje en het geven van een pilletje.

 11. Alle reacties lezende kom ik tot de conclusie hoe moeilijk het vaak blijkt te zijn om te observeren zonder conclusies te trekken. Dit geldt voor verzorgenden zowel als voor verpleegkundigen; maar al te graag trekken we een conclusie en denken dat die de enige juiste is.
  Verder lijkt het me goed om de verschillen die er zijn in opleiding en bevoegdheden te gebruiken om optimale zorg te verlenen. Zonde om je minderwaardig te voelen of te denken dat je de wijsheid in pacht hebt.

 12. Jos, Jos, Jos…….
  Jammer dat je zoooo min over je “collega’s” denkt.
  Je hebt jezelf bekwaam gemaakt in medisch technisch handelen, gebruik het dan ook op de juiste manier.
  Zelf werk ik in de terminale zorg, en heb dus veel met pijn en de diverse pijn-gradaties hiervan te maken.
  Als je “collega” vig-er naar jouw mening te ver gaat,
  adviseer haar of hem dan op een vriendelijke manier om voortaan eerst de zorgcentrale te bellen. Over het algemeen krijgen wij de juiste advies en worden ook de juiste mensen ingeschakeld.
  Ik adviseer je om de cursus “communicatie” te volgen, hier leer je elkaar te respecteren ongeacht wat je doet.

 13. tjonge jonge de arrogantie straalt er van af.
  wat een wijsheid hebben die verpleegkundigen.
  ik werk als viger op een pg afdeling , en moest met een bewoner (ver in haar dementie proces ) foto’s maken van haar heup.
  1 de super verpleegkundige begon en intake bij haar te doen terwijl ik had aan gegeven dat mw dementerend was.
  daar kwam dus niks zinnigs uit maar meneer wilde niks van mij aan nemen.
  2 de super verpleegkundige vroeg aan haar of ze zelf op het bed wilde gaan liggen voor de foto van haar heup.
  toen ik aangaf dat we haar moesten helpen (verdenking Collumfractuur ) begon hij wat te zweten.
  verder kan ik er niks over zeggen maar het was beschamend.
  dus wat is nu een kunstje leren, is een bewoner of patient een mogelijke Collumfractuur
  of is het MW de Boer met een mogelijke Collumfractuur.

 14. Hallo Jos,
  ik ben het volledig eens met ED en Gerdien. Uit ervaring weet ik dat er geweldige Vig-ers zijn die hun taken uitstekend uitvoeren. Complex of niet complex. Het is zeker niet alleen aan een verpleegkundige voorbehouden. Tip voor de samenwerking als je al ervaart dat het niet/niet goed verloopt is het jou verantwoordelijkheid ook om die persoon in kwestie te coachen door aan te geven wat je een volgende keer wilt weten of verwacht of wilt zien. Ik zou zeggen stap uit dit denkpatroon en ga er per defenitie vanuit dat je samen staat voor de zorg voor die client/patient. Het levert heel wat meer op dan aan te geven dat je het nu eenamaal beter weet. Dus nee — schoenmaker lap die “schoen” samen.

 15. Zowel opgeleid als verzorgende als verpleegkundige wil ik toch even kwijt dat het aanvoeren als argumenten ” verzorgende mogen ook veel verpleegtechnische handelingen” niet met zich meebrengt dat je dan ook de kennis hebt van een verpleegkundige. Een verpleegtechnische handeling uitvoeren is niet meer als een kunstje vertonen. Mijn ervaring is dat je tijdens de verpleegkundigeopleiding veel meer kennis opdoet, dan tijdens de verzorgende opleiding, deze richt zich namelijk toch meer op de basiszorg…

 16. Beste mensen, ik vind jullie nu allemal heel negatief zijn tegen Jos. Ook ik werk in de thuiszorg als verpleegkundige met het aandachtsgebied Astma/COPD en heb de grootste moeite om “samen met” verzorgenden en vig-ers te werken. Ieder bewaakt zijn gebied zo strikt dat het moeilijk is om uberhaupt aan te geven dat er delen zijn die door de een of de andere groep beter gedaan kunnen worden. Het is prima dat deze vig-er gemeld heeft dat mw zoveel pijn heeft maar het al aangeven dat dan de morfine pomp instelling veranderd moet worden is het laatste wat je tegen een client moet zeggen. Clienten zijn enorm gefocust op de dagelijkse hulpverleners die komen, en als dan een vpk zegt dat veranderen van de instelling niet werkt, gaat deze client een vervelende nacht tegemoed. Waarin vaak de dokterswacht ook nog gebelt wordt want de pijn is dan zeer op de voorgrond. Vig-ers en verzorgenden zijn meer dan prima opgeleide hulpverleners maar schonmaker houd je bij je leest. En ga vooral niet in de avonddienst zitten rommelen bij mensen want dat levert hele vervelende nachten op voor je clienten.

 17. hallo jos,
  jammer het riekt hier toch een beetje naar arrogantie en minachting naar de beroepsgroep vig-ers.
  natuurlijk is er onderscheid in de deskundigheid en proffesionaliteit van vig-ers,net zo goed als dat bij verpleegkundige ook is.
  zelf ben ik een vig-er die ook nog als evv-er werkzaam is en wel op een somatische afdeling in een verpleegkliniek.
  ik kan je verzekeren dat wij wel degelijk weten waar we mee bezig zijn en wat oorzaak en gevolg is bij patienten,daarbij voeren wij zoveel verpleegtechnische handelingen uit dat we altijd bekwaam zullen zijn.
  kijk eens met andere ogen naar deze proffesionels en kijk wat jij nog van hun kunt leren .
  tiny

 18. Beste Jos,
  Ik vind op de keeper beschouwd dat de verzorgende zich prima van haar taak gekweten heeft.
  zij mag dan misschien geen verstand hebben van de neuropathische pijn, maar ze heeft kontact op genomen met de deskundige, naar mijn idee dan wel zo professioneel moet zijn om dit aan de client uit te leggen. Het is dan vervolgens aan jou om te adviseren welke stappen er dan wel genomen moeten worden. Zij kan dat immers niet overzien. Jij wel. Volgens mij zijn wij als beroeps groep iets te veel bezig met de vorm en niet meer met de inhoud. Hoe is het met de patient, en haar pijn………..? “Zo is een verzorgende heel deskundig in de verzorging zoals wassen, aankleden enzovoorts.” bij enzovoords had je natuurlijk ook observeren in kunnen vullen, de meeste ervaren verzorgenden kunnen prima aangeven dat er iets mis is met een patient en dat vaak ook kundig beschrijven. Ik ben zelf werkzaam als IC verpleegkundige en Ventilation Practitioner, en ben erg blij met mijn wat minder hoog opgeleide collega’s vooral als zij als een pitt-bul opkomen voor de belangen van een patient.
  Met vriendelijke groet,
  Ed Gijsbertsen

 19. Hallo Jos,
  Meestal lees ik je weblogs met veel plezier, maar deze vind ik iets te veel naar een bepaalde verleegkundige arrogantie neigen…. Jammer. Volgens mij kunnen VIG’ers meer als alleen wassen en aankleden en weet jij dat ook wel. Je bent nl. VIG om ook een aantal verpleegkundige handelingen uit te kunnen voeren. Tenminste; daarom heb ik er toen voor gekozen om IG er bij te doen.(Heb trouwens ook de opleiding verpleegkundige gedaan, dus weet waar ik over praat.) Van de handelingen die ik heb geleerd tijdens de opleiding VIG kan ik zeggen dat ik bevoegd en bekwaam ben, dus vind het kort door de bocht dat je verzorgenden (IG) alleen beschrijft als personen die veel bij de clienten komen voor m.n. het wassen en aankleden. Ook binnen de thuiszorg is dat niet (meer) zo, ik ben altijd -als VIG-ingedeeld in de wijkverpleging tot volle tevredenheid van de clienten en organisatie, en zelf vond ik ook dat dit prima kon vanwege mijn deskundigheid. Heb ook als VIG in het ziekenhuis gewerkt. Verder zijn er ook helpenden en verzorgenden die inderdaad komen voor het wassen en aankleden, maar daar zou ik juist ook maar eens naar luisteren als ze je aanspreken. Ze hebben dan misschien niet de verpleegtechnische achtergrond, maar kennen de mensen vaak wel beter als iemand van een VTT-team die eenmalig of af en toe eens komt! En vaak is het goed bedoeld als ze iets zeggen, om voor de client op te komen.
  En je zult inderdaad vast wel eens te maken hebben gehad met verzorgenden die ‘naast hun schoenen gaan lopen’ maar ook verzorgenden IG/verpleegkundigen hebben wel eens last van die verwaandheid is mijn ervaring.
  Mijn boodschap; werk beter samen en spreek ook je waardering eens naar deze collega’s uit! En nog een tip; neem eerst het takenpakket van een VIG eens door (m.n. verpleegtechnische vaardigheden) voor je er zoals nu een column over schrijft.
  Succes verder in je (samen)werk(ing)!
  Groetjes,
  Gerdien
  ( Nu alleen nog werkzaam als VIG)

 20. Lijkt me duidelijk een taak voor verpleegkundigen om toe te zien op de deskundigheid van VIG’ers, danwel deze te verbeteren.
  Want de probleemgerichtheid van de VIG’er is volgens mij te prijzen! patiënt heeft pijn, wat gaan we er aan doen? Ik vraag me af of het haar kwalijk is te nemen dat ze niet weet dat NP weinig gebaat is bij morfine, (ik leer dat ook net, waarvoor dank).
  Maar stond dat beschreven in de verpleegplannen/zorgleefplannen? VIG’ers zijn veel bij patiënten betrokken en zien dus een patiënt regelmatig pijn lijden als dat het geval is.
  Ik heb een beetje het gevoel dat een VIG’er in de schoenen krijgt geschoven wat een verpleegkundige had moeten beschrijven/duidelijk maken.

 21. De taak van een verpleegkundige is ook, om op een professionele manier om te gaan met mensen, hun uitleg te geven over de behandelingswijze en met andere mensen uit de zorg in team verband te werken.
  Goede communicatie en een goed team zorgen voor een betere patientenzorg, is dat niet ons doel?

 22. Het is inderdaad zo dat ieder bij zijn eigen leest moet blijven. Ik vind wel dat je het samen moet doen en samen moet overleggen. Wat ik me dan afvraag stond in het dossier van de cliënt welke vorm van pijn er is en kan ontstaan. Je bent toch als verzorgende dicht bij de cliënt betrokken en ze stellen allerlei vragen aan je waar je op moet antwoorden. Hoe duidelijker in het dossier hoe duidelijker je weer naar de cliënt kunt communiceren.
  Ikzelf werk niet in de thuiszorg maar in een instelling waar je toch anders samen werkt.

 23. Ik ben ook in de thuiszorg werkzaam. Bij ons is het de gewoonte om bij lastige of complexe wonden de wonddeskundige in te roepen. Zo hebben we een hele goede relatie met hen opgebouwd. Zij schrijven het beleid voor en wij voeren het uit.
  Ook geven zij workshops over wondbehandeling binnen onze organisatie.
  Persoonlijk vind ik dit heel goed werken, zowel voor de clienten als voor ons.
  Het is juist fijn om elkaar daarin aan te vullen. Niks geen arrogantie, maar erken je grenzen!!

 24. Ik vind dat je daar wel een punt hebt en dat daar waarheid in zit. Kort door de bocht…mischien een beetje, maar ik kan het me wel voorstellen dat je zulke situaties jezelf daar aan kunt ergeren.
  Maar ook vind ik dat gezegd mag worden dat het af en toe ook de andere kant op werkt. Ik ben werkzaam in de thuiszorg als verzorgen IG en maak toch ook wel eens mee dat ‘arrogante’ of liever erg zelfverzekerde verpleegkundigen van een specialistenteam daardoor het de moeite niet waard vinden om eerst naar de verzorgende te luisteren. Die juist die lange band met de cliënt heeft en soms een waardevolle toevoeging kan geven aan het behandelplan wat opgesteld wordt.
  Dus ik denk dat het twee kanten op werkt.
  Een goed uitgangspunt lijkt me wederzijds respect en waardering voor ieder zijn specialisme, en niet in hokjes denken waardoor het gevoel van meer of minderwaardigheid kan ontstaan.
  Maar inderdaad is het niet slim om je in een beleid te mengen en al een standpunt in te nemen voordat degene die daar de leiding over heeft is betrokken in het overleg. Ook dat werkt weer twee kanten op vind ik.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.