Het Palliatieve Zorg Congres

Palliatieve zorgverlening
palliatieve zorg uitverkocht

Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op verzachting van lijden. Je richt je op kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven voor je patiënt.

Het Palliatieve Zorg Congres

Bij palliatieve zorg heb je grote invloed op de mate waarop jouw patiënt de laatste fase van zijn of haar leven beleeft. Palliatieve zorg vraagt om een specifieke begeleiding voor de patiënt én zijn naasten. Versterk je rol en kom naar het congres Palliatieve zorgverlening en leer:

  • Hoe je palliatief redeneert door symptoommanagement
  • Wat jouw rol kan zijn binnen het nieuwe kwaliteitskader
  • Wat de juiste benadering is bij mensen met dementie
  • Over de ethische kwesties rondom zorg in de laatste levensfase
  • Wat je moet weten over pijnbestrijding met cannabisolie
  • Waar je op moet letten tijdens palliatieve sedatie?

Bekijk hier het volledige programma

Deze editie van het Palliatieve Zorg Congres is uitverkocht. Schrijf je nu voor de najaarseditie op 18 september!

Het Palliatieve Zorg congres: programma

09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Opening door dagvoorzitter Rogier Elshout
09.45 uur Ontwikkelingen in de Palliatieve zorg

Saskia Teunissen, hoogleraar Palliatieve zorg, UMC Utrecht

10.10 uur Het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg, wat is jouw rol hierin?

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is gereed. Hoe geef je concreet handen en voeten aan het kwaliteitskader in de praktijk? Wat zijn de belangrijkste punten en wat zal jouw rol zijn?

Drs. Ellen de Nijs, gezondheidswetenschapper en verpleegkundig specialist, Expertisecentrum Palliatieve Zorg, LUMC Leiden

10.35 uur Palliatieve zorg bij cognitieve beperkingen

Hoe sta je mensen met cognitieve beperkingen bij in hun verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde?

Marijke Tonino, arts palliatieve zorg, hospice-arts, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en consulent

11.00 uur Koffie- en theepauze
11.25 uur Ethische kwesties rondom zorg in de laatste levensfase

In deze lezing staan we eerst stil bij het feit dat palliatieve zorg als benadering niet ethisch neutraal is, maar al allerlei ethische keuzes bevat. Er zitten ideeën achter over wat goed en niet goed is, wat mensen nodig hebben, en wat goed leven en sterven is. Vervolgens kijken we hoe we kunnen omgaan met ethische problemen die we tegenkomen in onze praktijk. Binnen de ethiek zijn namelijk verschillende mogelijke benaderingen. Van alle ethische benaderingen is de zorgethiek een bijzonder waardevolle die goed aansluit bij de palliatieve zorg. We sluiten af met een aantal tips over hoe je vanuit de zorgethiek kunt omgaan met ethische problemen.

Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek

11.50 uur Euthanasie

Tijdens deze presentatie worden de ontwikkelingen rondom euthanasie besproken. Wat is jouw rol bij euthanasie? Verpleegkundigen en verzorgenden zijn vaak de eerste aan wie een patiënt zijn euthanasiewens toevertrouwt. Hoe bespreek je wensen rondom het levenseinde?

Bert Keizer, specialist ouderengeneeskunde, filosoof, auteur, columnist en verbonden aan de Levenseindekliniek

12.15 uur Interactieve afsluiting

Deelnemers deskundigheidspanel: Carlo Leget, Bert Keizer, Marijke Tonino en Ellen de Nijs o.l.v. Rogier Elshout

12.50 uur Lunchpauze
13.50 uur Workshopronde 1; Klik hier voor de opties
14.50 uur Pauze
15.20 uur   Workshopronde 2; Klik hier voor de opties
16.20 uur Einde

Het Palliatieve Zorg Congres: de workshops:

1A.   Palliatieve sedatie (basis)

Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn met medicijnen opzettelijk verlaagd om lijden te verlichten bij een patiënt in de laatste levensfase. Dit is een normale medische handeling en geen vorm van euthanasie. Het begrip palliatieve sedatie levert in de praktijk veel verwarring op. In de dagelijkse praktijk is het belangrijk goede uitleg te geven aan de patiënt en zijn naasten over doel, gang van zaken en effect van palliatieve sedatie. In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van casuïstiek in op de richtlijn palliatieve sedatie, en hoe je dit bespreekt. Wat bespreek je? Met wie? Hoe begeleid je patiënt en naasten?

Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg.

1B.  Palliatieve sedatie (gevorderden)*

Het toepassen van palliatieve sedatie blijkt niet altijd eenvoudig. In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van (complexe) casuïstiek in op problemen rondom sedatie. De richtlijn  palliatieve sedatie wordt hierbij als bekend verondersteld. Deelnemers krijgen gelegenheid hun ervaren dilemma’s uit de praktijk te bespreken.

Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg.
*Voor de workshops voor gevorderden is kennis omtrent dit onderwerp nodig.

2A.   Een delier in de palliatieve fase (basis)

Een delier komt in de palliatieve fase veel voor. Denk aan een delier bij een verandering van bewustzijn en aandachtsstoornis, incoherent denken of desoriëntatie als dit beeld in korte tijd (uren tot dagen) is ontstaan en de ernst van de symptomen een wisselend patroon laten zien. Een delier is een ernstig, spoedeisend beeld dat wordt uitgelokt door één of meer somatische stoornissen. Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In de workshop staan we stil bij het herkennen en signaleren van een delier. Ook besteden we aandacht aan de benadering van mensen die te maken krijgen met een delier, zowel patiënten als hun naasten.

Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

2B. Een delier in de palliatieve fase (gevorderden)*

Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In de workshop staan we stil bij het signaleren van een delier. Daarnaast bekijken we de meest voorkomende somatische oorzaken van een delier in de palliatieve en terminale levensfase. Tenslotte krijgen deelnemers aan de workshop tips over de symptomatische behandeling van een delier en de behandeling van een delier als gevolg van opiaatgebruik.

Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

*Voor de workshops voor gevorderden is kennis omtrent dit onderwerp nodig.

 3. Palliatieve zorg en dementie

Palliatieve zorg bij dementie leunt op twee uitgangspunten: het optimaliseren van de kwaliteit van leven door 1) het voorkomen en verlichten van lijden en 2) het bevorderen van positieve ervaringen. Een belangrijk thema is het behouden en versterken van de belangrijkste sociale relaties. Maar uiteraard komen er mee zaken aan bod. In deze workshop geeft Frans Hoogeveen je handvatten om goede palliatieve zorg voor mensen met dementie vorm te geven.

Frans Hoogeveen – GZ/psycholoog en specialist dementiezorg 

4.   Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Patiënten met een verstandelijke beperking hebben extra zorg en aandacht nodig wanneer ze te maken krijgen met ziekte, het naderende levenseinde, verlies en rouw. Zij kunnen zich niet altijd goed uiten. Tijdens deze workshop word je uitgedaagd om op alle vier de dimensies van de palliatieve zorg (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel) uit te zoeken wat anders is en waar dus rekening mee moet worden gehouden om goede palliatieve zorg te kunnen leveren.

Marijke Tonino, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), arts palliatieve zorg, hospice-arts en consulent.

     
5.   Existentiële pijn en hoe daarmee om te gaan

Als de dood dichtbij komt raakt deze het bestaan tot in de diepste kern. De pijn die dan gevoeld wordt kan wanhopig, angstig, boos, machteloos of eenzaam maken en soms overgaan in lijden: existentieel lijden. Hoe kun je je als zorgverlener nu verhouden tot de pijn in die eenzame nacht van de ziel? Wat is belangrijk als de dood zo in het zicht komt? Hoe kun je iemand bijstaan in het loslaten van het leven? In deze workshop maken we contact met deze existentiële pijn en bespreken we handvatten om hiermee om te gaan.

Gea Arentsen, psychosociaal therapeut bij ziekte en rouw/verlies; traineren docent palliatieve zorg

6A. Palliatieve zorg bij COPD (basis)

Hoe begeleid je COPD patiënten in het omgaan met de gevolgen van de ziekte in de palliatieve fase? Wat kun je doen om de patiënt goed te begeleiden om een betere kwaliteit van leven te behalen?
Uit een gesprek kan bijvoorbeeld blijken dat een patiënt bang is om te bewegen, omdat hij dan benauwder kan worden. Dus blijft de patiënt stilzitten, terwijl dit de lichamelijke conditie júist slechter maakt. Hoe ga je met situaties als deze om?

Kris Mooren, longarts en palliatief arts, Spaarne Gasthuis, Haarlem

6B. Palliatieve zorg bij COPD (gevorderden)*

In deze workshop zal worden ingegaan op het begrijpen en uitvragen van dyspneu bij COPD. Verder zal de medicamenteuze en niet-medicamenteuze bestrijding hiervan worden besproken. Ook zal met je van gedachten worden gewisseld over de organisatie van zorg rondom patiënten met ernstig COPD.

Kris Mooren, longarts en palliatief arts, Spaarne Gasthuis, Haarlem

*Voor de workshops voor gevorderden is kennis omtrent dit onderwerp nodig.

7. Euthanasie in de praktijk

Deze workshop geeft verdieping n.a.v. de plenaire presentatie. Wat is jouw rol bij euthanasie?

Bert Keizer, specialist ouderengeneeskunde, filosoof, auteur, columnist en verbonden aan de Levenseindekliniek

Het Palliatieve Zorg Congres: de sprekers

Rogier Elshout

Dagvoorzitter

Saskia Teunissen

hoogleraar Palliatieve zorg, UMC Utrecht.

De combinatie van een positie als hoogleraar palliatieve zorg met als aandachtsgebied Hospicezorg in het UMC Utrecht, de eindverantwoordelijkheid voor academisch hospice Demeter (De Bilt), bestuursverantwoordelijk binnen de Associatie Hospicezorg Nederland, de multidisciplinaire beroepsvereniging Paliactief en lidmaatschap van diverse landelijke commissies maken het mogelijk veel vraagstukken en mensen met elkaar te verbinden. Verbinding van mensen ‘aan het bed’, in het onderzoek, onderwijs en bestuur is nodig is om het goede goed te doen en te willen blijven zoeken naar beter in de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Het inspireren van mensen tot het vinden van mogelijkheden om zichzelf en daarmee de kwaliteit van de palliatieve zorg en specifiek het concept hospicezorg te verbeteren is mijn grootste drijfveer.

Saskia vertelt tijdens dit congres over ontwikkelingen in de Palliatieve zorg.

Bert Keizer

Bert Keizer (1947) studeerde filosofie in Engeland en Geneeskunde in Amsterdam. Van 1982 tot 2015 werkte hij als arts in Amsterdamse verpleeghuizen. Hij werkt nu voor de Levenseindekliniek. Hij schrijft over filosofie en geneeskunde, soms in boekvorm, meestal in columns voor Trouw, Filosofie Magazine en Medisch Contact.

Carlo Leget

Carlo Leget (1964) is hoogleraar zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar ethische en spirituele vragen in de palliatieve zorg vanuit de Associatie Hospice Care Nederland. Na zijn promotie in de theologie (1997) werkte hij achtereenvolgens aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, het RadboudUMC en Tilburg University. Carlo Leget is lid van de Gezondheidsraad, bestuurslid van Palliactief, en vicepresident van de European Association for Palliative Care.

Marijke Tonino

Hospicearts, Stichting Prisma en consulent IKNL. Tijdens het palliatieve zorg congres spreekt zij over palliatieve zorg bij dementie.

Margot Verkuylen

Specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg

Margot geeft een workshop over Palliatieve sedatie.

Paul Vogelaar

Zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training.

Paul Vogelaar (66) was een van de eerste gespecialiseerde pijnverpleegkundigen in Nederland. Daarna was hij consulent palliatieve zorg bij het Centrum voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg Nijmegen. Later hield hij zich bezig met de leiding over hospices in Nijmegen en Eindhoven. Vervolgens was Paul coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe en bestuurslid van de Stichting Fibula, platform netwerken palliatieve zorg Nederland. In 2014 en 2015 was hij parttime verpleegkundig pijnconsulent in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Sinds 2016 werkt Paul als Gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg bij de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR). Vanaf 2007 combineert hij zijn functies met werk als zelfstandig verpleegkundig expert (ZZP’er) in de palliatieve (terminale thuis-) zorg onder de naam Lux Nova, palliatieve zorg & training. Hij is als gastdocent betrokken bij vervolgopleidingen en bijscholingsactiviteiten voor verpleegkundigen en verzorgenden bij o.a. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de VUmc Amstel Academie. Daarnaast werkt hij als verpleegkundig consulent palliatieve zorg bij het Integraal Kankercentrum Nederland.

Contactgegevens: paul.vogelaar@luxnova.nl | 06 53653453

Paul geeft een workshop over Een delier in de palliatieve fase.

Gea Arentsen

Gea Arentsen werkt als psychosociaal begeleider/- therapeut met mensen die te maken hebben met ernstige ziekte, afscheid en rouw in Hospice Rozenheuvel (sinds 2004) en in haar eigen praktijk in Oosterbeek. Rond de dood is de grens tussen psychosociale en spirituele of existentiële nood dun en gaat het bijna altijd ook over levens- en zingevingsvragen. Daarnaast verzorgt ze trainingen, workshops en lezingen op het gebied van palliatieve zorg, rouw en verlies.

Psychosociaal therapeut bij ziekte en rouw/verlies; traineren docent palliatieve zorg.

Gea geeft een workshops over Existentiële pijn en hoe daarmee om te gaan.

Kris Mooren

Kris Mooren (1976) is werkzaam als longarts in het Spaarne Gasthuis in Haarlem, waar ze veel patiënten met ernstig COPD begeleidt. Ze is tevens opgeleid in Cardiff (Wales) tot palliatief arts. Ze is voorzitter van de landelijke werkgroep Palliatieve Zorg van de Nederlandse longartsenvereniging.

Kris geeft een workshops over Palliatieve zorg bij COPD.

Frans Hoogeveen

Frans Hoogeveen is ouderenpsycholoog, met als specialisatie psychogeriatrie. Hij werkte o.a. voor Florence, een grote zorgorganisatie in de regio Den Haag. Van 2005 tot 2008 was hij voorzitter van de landelijke multidisciplinaire ‘Vereniging voor Psychogeriatrie’ (VPG), onderdeel van the ‘International Psychogeriatric Association’. Sinds 2009 is hij hoofdredacteur van DENKBEELD, tijdschrift voor psychogeriatrie.

Frans geeft een workshops over Palliatieve zorg en dementie.

Ellen de Nijs

Ellen heeft als verpleegkundige gewerkt zowel in de thuiszorg, het ziekenhuis als het hospice. De laatste 15 jaar is ze werkzaam als consulent van een Palliatief Advies Team binnen een academisch ziekenhuis, waarvan de laatste 6 jaar in het LUMC. Naast patiëntenzorg houdt zij zich ook bezig met onderwijs- en beleidsontwikkeling en onderzoek binnen de Palliatieve Zorg. Zij heeft namens de V en VN deelgenomen aan de werkgroep Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

Ellen geef een plenaire lezing over: Het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg, wat is jouw rol hierin?

Het Palliatieve Zorg Congres: meer informatie

Doelgroep

Alle verpleegkundigen, verzorgende en overige geïnteresseerden

Tarieven

€ 229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ en Pallium
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor 5 punten bij het Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing voor de subspecialismen praktijkondersteuners huisartsen somatiek, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, palliatieve zorg en geriatrie-gerontologie.
Accreditatie is tevens aangevraagd voor 5 punten bij het Registerplein voor de subspecialismen geaccrediteerde scholing GHO en vrije ruimte maatschappelijk werk.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: +31 (030) – 63 83659
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.