Congres Kleinschalig Wonen & Zorgen

Hoe bied je nog betere zorg binnen het kleinschalig wonen? Hoe houd je het niveau hoog, je werk leuk en de kleinschaligheid intact? Tijdens dit congres geven we antwoorden en praktische handvatten om jouw kleinschalige instelling gezamenlijk zo succesvol mogelijk te maken. Je keert huiswaarts met inspiratie en ideeën die je direct kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Kom naar het congres Kleinschalig Wonen & Zorgen en werk mee aan een thuis!

Dinsdag 16 april 2019 vindt een nieuwe editie van dit congres plaats. Ga naar de webpagina voor meer informatie >>

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

  • De laatste ontwikkelingen rond kleinschalig wonen & zorgen
  • Het geluk van de bewoner niet uit het oog te verliezen
  • Hoe ga je om met bewoners met dementie?
  • Kleinschalig zorgen in de wereld van psychiatrie
  • Omgang met complexe zorgvragers
  • Problemen in de prikkelverwerking, wat kun jij doen?

Met aparte workshops voor managers en verpleegkundigen/verzorgenden!

Dinsdag 16 april 2019 vindt een nieuwe editie van dit congres plaats. Ga naar de webpagina voor meer informatie >>

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Opening door dagvoorzitter Rogier Elshout
10.10 uur Trends binnen het kleinschalig wonen
Wat zijn de trends in wonen, zorg en welzijn, welke variatie aan woonvormen zijn er nu?
Hugo van Waarde, pionier op het gebied van kleinschalig wonen, adviseur voor verschillende particuliere kleinschalige woonvoorzieningen, adjunct-hoofdredacteur Denkbeeld
10.30 uur Ouderenzorg
De ouderenzorg is flink in beweging en staat volop in de belangstelling. Welke veranderingen vinden er plaats en hoe kunnen deze juist in kleinschalig wonen goed tot uiting komen? In deze presentatie worden ontwikkelingen besproken die relevant zijn voor de ouderenzorg als geheel en voor de toekomst van kleinschalig wonen. Ook komen enkele uitdagingen en mogelijke dilemma’s kort aan bod.
Margje Mahler, ouderenpsycholoog, eigenaar Kennis door Verbinding, Nijmegen
11.15 uur Koffie/theepauze
11.45 uur Voorkomen en laten uitdoven van probleemgedrag
Hoe ga je om met problematisch gedrag in de kleinschalige zorg? Hoe kun je het herkennen én zo voor zijn? Probleemgedrag is een probleem voor de bewoner die het vertoont, maar ook voor de medebewoners, familieleden én voor medewerkers. Gerben Bergsma neemt je mee in het leren begrijpen van oorzaken en het vinden van antwoorden op probleemgedrag.
Gerben Bergsma, Training Advies en Zorginnovatietraining, van oorsprong verpleegkundige
12.30 uur Lunchpauze
13.30 uur Workshopronde 1 & start managementtraject
14.40 uur Koffie/theepauze
15.10 uur Workshopronde 2 & vervolg managementtraject
16.20 uur  Einde

Dinsdag 16 april 2019 vindt een nieuwe editie van dit congres plaats. Ga naar de webpagina voor meer informatie >>

Workshops over:

1. Problemen in de prikkelverwerking, wat kun jij doen? | Ronde 1 en 2
Het op een adequate manier verwerken van sensorische informatie is voor menig bewoner niet vanzelfsprekend. De ene bewoner zal snel last ondervinden van de prikkels van andere bewoners, waar de andere bewoner mogelijk juist veel prikkels opzoekt in zijn handelen. Mensen zijn verschillend, en de behoeftes aan prikkels ook. Voor jou van belang om gedrag met een sensorische oorzaak te herkennen, en hier een passend sensorisch antwoord op te geven. Dat kan door het inrichten van de omgeving, maar ook door het aanbieden van passende activiteiten en door je eigen prikkelaanbod onder de loep te leggen. Benieuwd hoe dit vorm te geven? Kom dan naar deze prikkelende workshop!
Robert de Hoog, specialist sensorische informatieverwerking, Prikkelcoach, docent en CCE-consulent

2Voorkomen en laten uitdoven van probleemgedrag | Ronde 1
In deze workshop die verdieping geeft op de plenaire presentatie, staan we stil bij de oorzaken van probleem gedrag in de kleinschalige zorg: het onophoudelijk roepen of tikken, het aanklampen, de voortdurende ontreddering of de agressie. Hoe ga je daarmee om? Daarnaast gaan we in op de mogelijkheden om het gedrag te voorkomen of uit te laten doven. Deze workshop verlaat je met concrete handvatten om morgen al mee aan de slag te gaan.
Gerben Bergsma, Training Advies en Zorginnovatietraining, van oorsprong verpleegkundige

3. Dementie, delier en depressie | Ronde 1 en 2
Somber, vergeetachtig en in de war? Bij ouderen zijn dementie, delier en depressie vaak lastig te onderscheiden. Je merkt wel dat er iets niet pluis is, maar wat? En wat kun je hiermee doen? In deze workshop gaan we op interactieve wijze de oorzaken, gedragingen en ook de verschillende aanpakken bespreken. We focussen op overeenkomsten, maar ook op verschillen, zodat je handvatten voor herkenning en begeleiding hebt na afloop van de workshop.
Margje Mahler, ouderenpsycholoog, eigenaar Kennis door Verbinding, Nijmegen

4. Proactieve zorgplanning voor passende palliatieve zorg | Ronde 1 en 2
Het is belangrijk om vroeg in het ziekteproces te spreken over keuzes in de laatste levensfase van een bewoner. Met proactieve zorgplanning spreken we tijdig met de zieke en diens naasten. We denken vooruit, plannen en organiseren tijdig de zorg in de laatste periode van het leven. Gezamenlijke besluitvorming hierover draagt bij aan het versterken van de autonomie van de bewoner. In het kwaliteitskader palliatieve zorg staat proactieve zorgplanning beschreven als standaard zorg. Hoe doe je dat? Hoe ga je een gesprek aan met een patiënt? Wil men zo’n gesprek wel voeren? Wat is het goede moment en hoe werk je hierin samen met de behandelend arts en andere collega’s? Kan jij hier zelf initiatief toe nemen? Of moet je wachten op de dokter? In deze workshop bekijken we met elkaar wat goede proactieve zorgplanning is en wisselen we uit wat hierin goed gaat of juist moeilijk is. Wat is belangrijk is om te doen én te laten!
Gon Uyttewaal, Verpleegkundig Specialist i.o. Academisch Hospice Demeter en consulent palliatieteam Midden-Nederland

5. Samen koken in de woning | Ronde 1 en 2
Ervaar je het als een opgave om elke dag een maaltijd op tafel te moeten zetten die niet alleen smakelijk is en verantwoord, maar die ook nog eens aansluit bij de beleving van de bewoners? Tijdens deze workshop krijg je kennis en zelfvertrouwen mee om hier een activiteit met de bewoners van te maken. Ook krijg je vele tips en gaan we met elkaar in gesprek over hoe je het klaarmaken van een maaltijd als een activiteit uitvoert en de bewoners mee laat helpen om de maaltijd klaar te maken. Wat versta je precies onder meehelpen om de maaltijd klaar te maken en op te dienen?
Jacqueline Reus, woonzorgbegeleider, Warm Thuis, Danielle Geijs, woonzorgbegeleider, De Reigershoeve, en Alexandra Castricum, woonzorgbegeleider, Reigershoeve

Dinsdag 16 april 2019 vindt een nieuwe editie van dit congres plaats. Ga naar de webpagina voor meer informatie >>

Programma voor managers:

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan kwaliteit van zorg en veiligheid. Dit vereist kennis van zaken maar ook zelfsturend personeel met de juiste competenties. Hoe ziet een ideale kleinschalige woonvorm eruit? Wat kunnen we leren van bestaande initiatieven? Hoe kun je gedragsverandering realiseren in je team? En hoe krijg en houd je kleinschaligheid in de genen van de medewerkers? Op deze zaken gaan we in tijdens het interactieve managementtraject waarin je leert van best practices, werkt aan je coachingsvaardigheden en van gedachten wisselt met je vakgenoten.

13.30 uur Opening door dagvoorzitter Rogier Elshout
13.40 uur Best Practice over het doorvoeren van verbeteringen in het kleinschalig zorgen – Leren van bestaand initiatief –
De Herbergier bestaat 10 jaar, met inmiddels 41 vestigingen waar mensen met geheugenproblemen een liefdevol thuis vinden. Twee Herbergier-zorgondernemers (die steevast ook in de Herbergier wonen) lichten het reilen en zeilen binnen de Herbergier toe. Wat is het succes achter deze woonvorm? Hoe borg je de kleinschaligheid en hoe kun je normen en waarden continu laten gelden?
Martien Groenevelt, zorgondernemer van Herbergier Zoetermeer, en Oeds Visser, zorgondernemer van Herbergier Bartlehiem
14.00 uur Na deze presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen.
14.15 uur Capaciteitsplanning
Capaciteitsplanning in kleinschalige zorg en in een academisch ziekenhuis heeft overeenkomsten ondanks verschillen in schaalgrootte en budget.
Leo Berrevoets zal de volgende onderwerpen behandelen:

  • Lijn van dagbezetting, naar maandbezetting, naar formatieplan
  • De inzetbaarheid van de medewerker
  • Mogelijkheden voor flexibiliteit en de dilemma’s
  • Lange termijn personeelsplanning

Leo Berrevoets, senior adviseur adviesgroep ProcesVerbetering en Innovatie (PV) Radboudumc

15.00 uur Na deze presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen.
15.15 uur Omgang met problematisch gedrag binnen jouw team
Problematisch gedrag vraagt het uiterste van multidisciplinaire teams in de kleinschalige zorg. Niet zelden zien we dan ook dat samenwerking onder druk komt te staan. Hoe zorg je als manager of specialist voor verbinding? Hoe ga je om met hopeloosheid en de roep om medicatie, uitplaatsing en meer personeel? Hoe ga je om met familie die stevige eisen stelt? In deze sessie gaat Gerben dieper in op de systematiek en de voorwaarden die aanwezig moeten zijn om probleemgedrag voor te zijn en uit te laten doven. Teamdynamiek, prioriteren van de interventies en effectieve teamondersteuning zijn onderwerpen die de revue zullen passeren. Je krijgt praktische en concrete handvatten aangereikt om direct mee aan de slag te gaan.
Gerben Bergsma, Training Advies en Zorginnovatietraining, van oorsprong verpleegkundige
16.00 uur Na deze presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen.
16.15 uur Netwerkborrel

Dinsdag 16 april 2019 vindt een nieuwe editie van dit congres plaats. Ga naar de webpagina voor meer informatie >>

Rogier Elshout

Dagvoorzitter

Gerben Bergsma

Gerben Bergsma is trainer bij Bergsma Training, Advies en Innovatie en richt zich op het verbeteren van het welbevinden van cliënten en het optimaliseren van het functioneren van medewerkers in uiteenlopende zorgsettingen. Door middel van teambegeleidingen, publicaties, lezingen, gecertificeerde trainingen en consultaties, wordt er met medewerkers, cliënten en andere betrokkenen, gewerkt aan het tot stand brengen van oplossingen op ieders maat.

Leo Berrevoets

Leo Berrevoets, technisch bedrijfskundige, is senior adviseur bij de adviesgroep ProcesVerbetering en Innovatie (PVI) van het Radboudumc en zijn deskundigheid is Capaciteitsmanagement. Hij heeft over dit onderwerp met Bart Berden zes publicaties geschreven en hij leverde een uitgebreide bijdrage aan het boek “Capaciteitsmanagement in de zorg”.

Alexandra Castricum van Marrelo

Alexandra Castricum van Marrelo is woonzorgleider bij de Reigershoeve, een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie en heeft in 2017 de opleiding verzorgende IG afgerond. Haar eerdere ervaring in de horeca gebruikt ze nu bij de Reigershoeve om van de dagelijkse maaltijden een ervaring te maken die de zintuigen van de bewoners prikkelt en uitnodigt om mee te doen. Daarnaast heeft ze een bijdrage geleverd aan de nieuwe opzet van koken als een groepsactiviteit.

Danielle Geijs

Danielle Geijs is woonzorggroepsleider bij de Reigershoeve, een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. Ze heeft psychologie gestudeerd en veel werkervaring in het begeleiden, ondersteunen en bieden van activiteiten voor mensen met dementie. Haar werk geeft haar de belangrijke uitdaging om mensen door middel van allerlei alledaagse activiteiten een vertrouwde en prettige dag te bieden. Het samen koken en eten is hier bij uitstek de ideale gelegenheid voor. Het is steeds weer een feest om daar een heel fijn en gezellig moment met elkaar van te maken.

Martien Groenevelt

Martien Groenevelt is samen met zijn vrouw Wilma zorgondernemer van Herbergier Zoetermeer. Voor zijn leven als Herbergier-ondernemer was Martien onderwijsadviseur en had hij een praktijk voor psychotherapie.

Robert de Hoog

Robert de Hoog is specialist sensorische informatieverwerking en werkt als zelfstandige onder de naam Prikkelcoach, is auteur van ‘Prikkels in de groep!’, als docent werkzaam bij Anders Kijken naar Kinderen en als adviseur bij Squease drukvesten. Robert is CCE-consulent en werkt daar samen met alle disciplines in de zorg. De prikkelverwerking is aanwezig in alle facetten van het leven. Gedrag met een sensorische oorzaak verdient van ons als hulpverleners dan ook een sensorisch antwoord. Daar gaat dan ook zijn workshop over.

Margje Mahler

Margje Mahler is ouderenpsycholoog en combineert het werken in de praktijk van het verpleeghuis met als zelfstandig adviseur een bijdrage leveren aan de meer beleidsmatige kant van de zorg. Zo was zij de portefeuillehouder Kwaliteit Verpleeghuiszorg bij Zorginstituut Nederland en werkte daarin mee aan de totstandkoming van het nieuwe Kwaliteitskader. Eerder was zij verbonden aan een kennisinstituut voor de langdurende zorg en aan de vervolgopleiding tot specialisten ouderengeneeskunde. Juist de combinatie van ‘de voeten in de klei’ en de inhoudelijke betrokkenheid bij beleid maken voor haar de zorg een uitdagend en prachtig werkgebied.

Gon Uyttewaal

Gon Uyttewaal is Verpleegkundig Specialist i.o. Academisch Hospice Demeter en consulent palliatieteam Midden-Nederland. Zij is tevens docent en verzorgt scholingen voor verpleegkundigen of voor multidisciplinaire teams over symptoommanagement, beginselen palliatieve zorg of versterking van de rol en positie van verpleegkundigen en verzorgenden binnen de palliatieve zorg.

Oeds Visser

Oeds Visser is al 7 jaar lang samen met zijn vrouw Judith zorgondernemer van de Herbergier in het Friese Bartlehiem. Oeds is verpleegkundige en is voorheen kwaliteits- en beleidsmedewerker geweest in de ouderenzorg.

Hugo van Waarde

Hugo van Waarde is pionier op het gebied van kleinschalig wonen, Adviseur Zorg Martha Flora en adjunct-hoofdredacteur Denkbeeld. In 1989 werd Hugo leidinggevend coördinator van het Anton Pieck-hofje in Haarlem, de eerste kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie als alternatief voor het traditionele verpleeghuis. In 2007 begon hij samen met twee bevriende collega’s Stichting WarmThuis. Op boerenerven van Noord-Hollandse stolpboerderijen, werden vanuit WarmThuis twee kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie gerealiseerd.

Dinsdag 16 april 2019 vindt een nieuwe editie van dit congres plaats. Ga naar de webpagina voor meer informatie >>

Doelgroep
Voor verzorgenden, verpleegkundigen én managers!

Tarieven
€ 179,- per persoon (excl.btw) | Verzorgenden en verpleegkundigen
€ 279,- per persoon (excl.btw) | Managers en/of leidinggevende zorgprofessionals
€ 560,- per groep (excl.btw) | Speciaal groepstarief: 1 manager + 2 verzorgenden of verpleegkundigen*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie voor 4 punten is toegekend in de categorie Scholing Algemeen door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register zorgprofessionals.
Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
T: 030 – 638 38 51
M: 06 12 56 78 75
E: christa.vandenhurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 – 638 36 53
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.