Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Hoe ga je om met problematisch gedrag bij oudere patiënten?

Omgaan met complex gedrag bij oudere patiënten is niet makkelijk. Toch is dit problematische gedrag vaak wel te verklaren. Op 5 november leer je op een andere manier naar complex gedrag te kijken, als individu en als team.

Kom jij in je werk regelmatig ouderen tegen met problemen als roepgedrag, agressie, een dwangstoornis of zorg mijden? Dit problematische gedrag kan overweldigend zijn. Het maakt dat je aan jezelf kunt gaan twijfelen of je machteloos voelt en dat is onacceptabel.
Hoewel het omgaan met complex gedrag bij (oudere) patiënten niet makkelijk is, is het vaak wel te verklaren. Waar komt dit gedrag nou eigenlijk vandaan? Wanneer wordt het gedrag vertoont? En, hoe kun je er goed mee omgaan?

Op 5 november leer je hoe je grip krijgt op complex gedrag in de ouderenzorg. Een dagje uit je dagelijkse werkzaamheden als verpleegkundige of verzorgende om te leren op een andere manier naar complex gedrag te kijken en er beter mee om te gaan.

Tijdens deze dag leer je:

 • Wat de belangrijkste skills zijn om goed om te gaan met problematisch gedrag bij ouderen
 • Welke randvoorwaarden belangrijk zijn in de hulpverlening aan zorgmijdende ouderen
 • Op een andere manier naar complex gedrag te kijken, als individu en als team

Bekijk hier de opzet van het programma

9.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
9.30
Opening door de dagvoorzitter
9.45

Als mensen niet aanhaken bij hulpverlening, dan hebben ze daar goede redenen voor. Rokus Loopik gaat tijdens de plenaire lezing in op redenen en oplossingen.

10.15
Lees meer Sluiten
Waarden en wensen. Goede zorg voor ouderen met onbegrepen gedrag

Moderne zorg is gericht op het individu, respect voor de eigen regie en vraaggestuurd. Maar de ouderdom komt met gebreken en sommige ouderdomsaandoeningen kunnen gedrag veroorzaken dat lastig te begrijpen is en omstanders voor dilemma’s plaatst. Wat hoe is de verhouding tussen respect voor de eigen keuzen en goede zorg wanneer de cliënt alle zorg afwijst? En hoe kun je een balans vinden tussen het verlangen naar bewegingsvrijheid van een persoon met dementie en de veiligheid van die persoon en anderen?

In deze lezing analyseert Dorothea Touwen aan de hand van praktijksituaties welke waarden en belangen op het spel staan. Welke ruimte heb je als zorgverlener om in te grijpen? Hoe ver reikt je professionele verantwoordelijkheid? Welke rol spelen naasten in het proces van nadenken over goede zorg? En hoe moeten de belangen van de cliënt gewogen worden ten opzichte van de belangen van anderen, zoals medebewoners?

10.45
Pauze
11.15
Lees meer Sluiten
Herken verschillende psychiatrische stoornissen en leer hoe je er mee om kunt gaan

Psychiatrische problematiek, we komen het steeds meer tegen in de zorg. Onvoldoende kennis en een niet passende benadering kunnen zorgen voor ontregelend gedrag‎. In deze lezing gaat Gerben in op verschillende psychiatrische stoornissen, hoe we ze herkennen en hoe we ermee om kunnen gaan.

11.45

In de zorg is het samenwerken met de cliënt en zijn netwerk niet altijd eenvoudig. In de korte voorstelling ‘Nico en zijn netwerk’ laten de acteurs van Ervarea jullie ervaren waar de cliënt en zijn netwerk tegenaan lopen. Je ontdekt dilemma’s en denkt na over het versterken van het netwerk. De voorstelling is interactief en vrolijk.

De voorstelling wordt gespeeld door Linde Löbert, trainer en acteur en Jan van der Hammen, mede eigenaar, trainer en acteur, Ervarea

12.15
Lunchpauze
13.00
Lees meer Sluiten
Verdiepingssessie ronde 1
14.15
Pauze
14.45
Lees meer Sluiten
Verdiepingssessie ronde 2
16.00
Einde

In de verdiepingssessies kies je zelf op welke workshop je wilt volgen. Per ronde volg je 1 workshop.
De workshops worden binnenkort bekend gemaakt.

Sessieronde 1: 13.00 – 14.15 uur
Sessieronde 2: 14:45 – 16.30 uur

1
Lees meer Sluiten
Hoe ga je in op de ondersteuningsvragen van mensen met een psychiatrische aandoening?

In de workshop gaan we verder in op de ondersteuningsvragen van mensen met een psychiatrische aandoening: hoe gaan we om met angstige mensen? Hoe reageren we goed op claimend gedrag? Hoe voorkomen we dat we worden uitgespeeld? De deelnemer verlaat de workshop met concrete handvatten om in het team mee aan de slag te gaan.

2
Lees meer Sluiten
Cultuur en complex gedrag

Zorgprofessionals die met migranten (ouderen, volwassenen en jongeren) werken worden geregeld geconfronteerd met voor hen onbekende ziekteopvattingen, gedragingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. In deze workshop wordt besproken welke rol cultuur en levensbeschouwing kunnen spelen bij verward gedrag en het bieden van zorg. Ook wordt het Culturele Interview geïntroduceerd. Hiermee leert de zorgverlener de voorliggende problemen te begrijpen vanuit de belevingswereld van de patiënt/cliënt en zijn/haar naasten.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Inzicht in de invloed van cultuur en levensbeschouwing op de zorg
 • Inzicht in culturele aspecten van complex gedrag
 • Inzicht in de belevingswereld van patiënten met een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond

3
Lees meer Sluiten
Claimend gedrag: om gek van te worden?!

Na een frisse kennismaking staan we kort stil bij de oorzaken en gevolgen van claimend gedrag. Daarna word je op een speelse en interactieve manier uitgedaagd om naar je eigen houding en interactie te kijken in situaties waar jij het gedrag van een zorgvrager als claimend ervaart. Samen delen we kennis en ervaring en gaan we  oefenen met praktijksituaties. Dit alles zonder claimend of dwingend te zijn, uiteraard.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Je gaat naar huis met meer bagage over de do’s en dont’s bij claimend gedrag en krijgt concrete handvatten, die je meteen de volgende dag in praktijk kunt brengen.
 • Door de tips en tools ga je effectiever en begripvoller om met een cliënt/zorgvrager met claimend gedrag.
 • Je ervaart welke houding, interventies en interacties claimend gedrag doen afnemen.

4
Lees meer Sluiten
Gek van eenzaamheid

In deze workshop gaan we in op wat eenzaamheid doet met een mens en wat de invloed van eenzaamheid op gedrag kan zijn. Daarna gaan we aan de slag met een paar simpele maar zeer effectieve gesprekstechnieken om het leven voor de patiënt en de verpleging gemakkelijk te maken.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Wat eenzaamheid is en wat de gezondheidsgevolgen zijn
 • Wat de gevolgen zijn van eenzaamheid op de persoonlijkheid
 • Inleiding in PPC, positieve patronen in communicatie, en een effectieve gesprekstechniek

5

Bij de workshop ‘omgaan met agressie’ zullen we gezamenlijk definiëren wat agressie in jullie werk inhoudt? Hoe ziet het eruit, hoe vaak en wanneer komt het voor? Wat is de impact voor de patiënt, diens naasten en jou als professional?

Daarna zullen we verkennen wat cruciale interacties zijn in het mogelijk voorkomen van agressie. Op welke terugkerende momenten of situaties in de dag en dagelijkse zorgpraktijk is de patiënt extra kwetsbaar, angstig, geagiteerd? Wat maakt dat de patiënt het in die situaties extra moeilijk heeft? En vooral wat kunnen we doen en wat vraagt dat van professionals om het voor de patiënt in die situaties minder moeilijk te laten zijn? Bij het bespreken van deze vragen wordt een aantal uitgangspunten aangereikt die voortkomen uit de ‘1e vijf minuten’ methode- een methode die oorspronkelijk ontwikkeld is in de GGZ en is doorontwikkeld tot een methode van deëscalerend werken.

In deze workshop zal je worden uitgenodigd om vooral ook zelf mee te denken en in gesprek te gaan over wat agressie is, waar het voor staat en vooral ook waar onze invloed ligt om het te voorkomen.

6
Lees meer Sluiten
Omgaan met ethische dilemma's in de zorg voor ouderen met onbegrepen gedrag

Meneer X heeft dementie en raakt steeds de weg kwijt. Toch wil hij graag op zijn eentje kunnen fietsen door de bossen, net als hij altijd deed. Maar hoe kunnen we zorgen dat hij weer veilig thuis komt?
Mevrouw Y is heel ongelukkig in haar dementie. Vooral bij drukte reageert ze met roepen en gillen. Medebewoners en personeel wordt er gek van. Mogen we haar sederende medicatie geven?

Nadenken over de vraag wat goed is om te doen gaat het beste in gesprek met anderen. In deze workshop gaan deelnemers aan de slag met een aantal praktijkcasus om grip te krijgen op de diverse meespelende en mogelijk tegengestelde belangen. De aanwezigen hebben gezamenlijk een schat aan ervaring waar iedereen haar of zijn voordeel mee kan doen. Na afloop zijn deelnemers toegerust met inzichten en handvatten die ze in de eigen praktijk kunnen inzetten in de zorg hun cliënten.

7
Lees meer Sluiten
Samenwerken in de driehoek patiënt, naasten en zorgprofessional

Hedendaagse persoonsgerichte zorg speelt zich af binnen de driehoek cliënt, netwerk van de cliënt en de professional. Persoonsgerichte zorg stelt eisen aan alle drie de lijnen binnen deze driehoek. Welzijn van de cliënt wordt in grote mate bepaald door het gevoel: ”erbij te horen” en “van betekenis te zijn”. In de lijn cliënt netwerk betekent dit dat we als professional gericht moeten zijn op het versterken van het netwerk van de cliënt. In de lijn professional cliënt komt de eigen regie aan bod en de eventuele onvrijwillige zorg gekaderd binnen de nieuwe wet Zorg en Dwang die per 1-1-2020 van kracht wordt. In de lijn netwerk professional gaat het om samenwerking in het belang van het welzijn van de cliënt.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Overtuiging: Persoonsgerichte zorg kunnen we alleen maar samen in de driehoek
 • Competentie, vaardigheid: het gesprek in de driehoek
 • Competentie, kennis: de wet zorg en dwang

8
Lees meer Sluiten
Probleemgedrag en de relatie met het levensverhaal

In deze workshop bespreken we met elkaar het belang van het beschrijven van het levensverhaal in de dagelijkse praktijk bij bewoners met complex gedrag. Je krijgt handvatten aangereikt hoe je het levensverhaal uitvraagt, voorbij de informatie uit de heteroanamnese. Hoe benader je familie of andere betrokkenen en welke vragen je kunt stellen? Hoe zorg je ervoor dat je voldoende doorvraagt en belangrijke informatie naar boven haalt?
Vervolgens leer je hoe je met het levensverhaal in de hand een link met probleemgedrag legt, daar interventies op bepaalt en in kunt zetten.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Je weet hoe je een levensverhaal kan uitvragen aan familie
 • Je weet wat het belang is van het kennen van het levensverhaal van je bewoners
 • Je weet welke interventies je kunt uitvoeren wanneer je het levensverhaal kent van de bewoners en hoe je daarmee complex of probleemgedrag kunt beïnvloeden

9
Lees meer Sluiten
Bejegening en begeleiding van mensen die 'een andere agenda' hebben, of zo je wilt, mensen 'met complexe uitdagingen'

Het belangrijkste doel van de workshop is deelnemers alternatieven aan te reiken voor de bejegening en begeleiding van mensen die ‘een andere agenda’ hebben, of zo je wilt, mensen ‘met complexe uitdagingen’.
Hoe haal je het beste uit iemand die niet in de pas wil lopen? Mensen die een dwingende behoefte voelen om anders te zijn dan anderen. En daar ook vorm en inhoud aan geven. Tegen welke dilemma’s loop je aan? En hoe kun je die vraagstukken ombuigen tot een attitude en werkhouding die werkt voor iedereen, die verandert in een win-win-situatie voor iedereen die betrokken is bij de zogenaamde zorgwekkende zorgmijder.

Rokus haalt je in 5 kwartier uit je routines en reikt je een andere kijk op paradijsvogels aan. Er is slechts 1 ‘maar’, het gebruik van de woorden ‘ja, maar”, ‘proberen’ en ‘moeten’ is tijdens de workshop niet toegestaan. Tijdens de workshop krijgen deelnemers een potpourri en resumé aangereikt van 40 jaar werkervaring. Verschillende technieken en methodes passeren zijn revue.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie:

 • Ik  heb geleerd hoe ik mijn overtuigingen verander in twee slides en tien stappen en hoe ik dat kan bestendigen.
 • Ik heb geleerd hoe ik mijzelf bevrijd van mijn onbedwingbare behoefte om mensen te helpen.
 • Ik heb geleerd wat ‘psychofobie’ is en ik weet hoe ik mijn eigen angsten kan onderkennen en gebruiken in het contact met zorgwekkende zorgmijders.

Bauke Koekkoek

Dagvoorzitter

Dr. Bauke Koekkoek is lector Psychiatrische Zorg bij de HAN, crisisdienstverpleegkundige, epidemioloog en auteur van ‘Verward in Nederland’ (2017). Hij zoekt graag naar oplossingen in moeilijke situaties, in zijn werk met cliënten en in zijn werk als onderzoeker.

Gerben Bergsma

Eigenaar Bergsma training, advies & innovatie
Gerben Bergsma is trainer bij Bergsma Training, Advies en Innovatie en richt zich op het verbeteren van het welbevinden van cliënten en het optimaliseren van het functioneren van medewerkers in uiteenlopende zorgsettingen. Door middel van teambegeleidingen, publicaties, lezingen, gecertificeerde trainingen en consultaties, wordt er met medewerkers, cliënten en andere betrokkenen, gewerkt aan het tot stand brengen van oplossingen op ieders maat.

Cor Hoffer

Cor Hoffer Training & Advies
Cor Hoffer is socioloog en cultureel antropoloog. Nadat hij zo’n twaalf jaar als onderzoeker heeft gewerkt en vervolgens is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden is hij in de GGZ gaan werken. Van 2002 tot 2014 werkte Cor als trainer en onderzoeker bij GGZ-organisatie Parnassia Groep. Thans werkt Cor als zelfstandig trainer voor uiteenlopende beroepsgroepen in zorg en welzijn. Zie voor verdere informatie: www.corhoffer.nl

Marjan van der Kuil

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, praktijkondersteuner GGZ en coach en trainer bij M&M trainingen
M&M trainingen is een samenwerking van Marjan van der Kuil en Marjan Hoving. M&M trainingen ontwerpen en geven trainingen gericht op teamontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Marjan van der Kuil is sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en werkt als praktijkondersteuner GGZ in verschillende huisartsenpraktijken en als SPV op een polikliniek voor angst en stemming, persoonlijkheidsstoornissen en complex trauma binnen de SGGZ. (www.kopzorgenco.nl)

Marjan Hoving

Geregistreerd supervisor, senior verpleegkundige en coach en trainer bij M&M trainingen
M&M trainingen is een samenwerking van Marjan van der Kuil en Marjan Hoving. M&M trainingen ontwerpen en geven trainingen gericht op teamontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Marjan Hoving werkt als geregistreerd supervisor, coach en trainer en is senior verpleegkundige op een afdeling voor voortgezette klinische behandeling in een GGZ instelling. (www.marjanhoving.nl)

Jeannette Rijks

Managing director bij Faktor5
Jeannette Rijks heeft een trainingsbureau voor deskundigheidsbevordering  rond het thema eenzaamheid. Haar bedrijf, Faktor5, is CRKBO erkend opleider.
Jeannette heeft gepubliceerd over eenzaamheid en is onder meer te zien geweest in de TV-serie ‘Nooit meer alleen’, waar zij op verzoek van omroep MAX een groep mensen begeleidde met de door haar ontwikkelde methodiek ‘Creatief Leven’.

Barbara Stringer

Verpleegkundige en verplegingswetenschapper
Barbara Stringer is verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Ze stond aan de wieg van de ontwikkeling van de 1e vijf minuten-methode en heeft hiervoor in 2009 de Johannes van Duurenprijs ontvangen. Naast haar werk als coördinator bij het Centrum voor Consulatie en Expertise verzorgt ze ook trainingen binnen de forensische psychiatrie over deze methode.

Dorothea Touwen

Onderzoeker en docent medische ethiek bij LUMC
Dorothea Touwen is onderzoeker en docent medische ethiek bij de sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij doet onderzoek naar de betrokkenheid van familie in de zorg voor ouderen, zowel in de thuissituatie als wanneer iemand is opgenomen in een zorginstelling. Hier hoort ook bij het vraagstuk hoe naasten voor een wilsonbekwaam geworden oudere moeten beslissen, en hoe eerdere uitingen (bijvoorbeeld in een wilsverklaring) in de ontstane situatie een rol moeten spelen. Recent onderzoek naar de wensen en verwachtingen van mensen met een migratieachtergrond als het gaat om palliatieve zorg, levert nieuwe inzichten op in de dynamiek tussen patiënt en naasten. Verder is ze de spil in een serie voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen die meer willen weten over waar ze wel en waar ze niet over kunnen beslissen met betrekking tot de zorg in de laatste levensfasen. Dorothea is lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.

Linde Löbert

Trainer en acteur
Linde Löbert is trainer en acteur

Jan van der Hammen

Mede eigenaar, trainer en acteur bij Ervarea
Opgeleid als verpleegkundige, lang in de ouderenzorg gewerkt, in diverse (management) functies, bestuurslid geweest van de Vereniging voor PsychoGeriatrie. Sinds ruim 15 jaar werkzaam als trainer en acteur. Trainingen op het terrein van de dementie en NAH, samenwerken in de driehoek, onbegrepen gedrag. Binnen Ervarea hebben wij de voorstellingen De Dementie van Jet en Harrie en Nico en zijn netwerk gemaakt. Ook schrijver van het boek De dementie van Jet en Harrie. Deze laatste is bekroond met de Prachtig! Oorkonde van alzheimer Nederland en de PGGM.

Priscilla de Graaf - Bockkom

Casemanager CCE, Centrum voor consultatie en expertise
Ik ben Priscilla de Graaf ,  casemanager/ consulent bij het Centrum van Consultatie en Expertise, waar ik  ruime ervaring heeft met complexe casuïstiek binnen de GGZ, VG en VVT.  Ik heb jarenlange ervaring als leidinggevende/ teamcoach in de complexe gehandicaptenzorg. Naast mijn werk als casemanager werk ik binnen de zorg voor diverse opdrachtgevers als opleider en trainer.

Ik streef erna dat men binnen de zorg vraagt naar de vraag achter het gedrag: wat zie ik? Waar komt het vandaan? Wat voor invloed heb ik, als begeleider/verzorgende op dit gedrag

Rokus Loopik

Sociaal verpleegkundige, coach, trainer, schrijver, spreker en stigmabestrijder.
Rokus is sociaal verpleegkundige, coach, trainer, schrijver, spreker en stigmabestrijder. Organisator van studiereizen voor consumers en behandelaars. Rokus werkte 20 jaar op straat, in Amsterdam, en hielp dak- en thuisloze mensen met complexe problematiek.

Rokus organiseert tegenwoordig Herstel- en studiereizen naar verschillende landen ism Harry Gras; the learning experiences. Sinds 2015 is hij op het terrein van GGZinGeest gestart met the Living Museum, hier kunnen mensen met  en zonder psychiatrische achtergrond Kunst in de breedste zin van het woord maken. Kijk voor meer informatie op: www.rokusloopik.com

Terugblik
Bekijk de video van het congres Omgaan met complex probleemgedrag in de ouderenzorg op 13 november 2018.

Datum en locatie
5 november 2019 | Hotel Veenendaal

Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal

Voor wie?
Dit congres is geschikt voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en andere zorgprofessionals die op de werkvloer te maken krijgen met problematisch gedrag bij oudere patiënten.

Tarieven
239,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief voor de eerste 100 aanmeldingen
279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
239,- p.p. (btw vrij) | Abonnee tarief voor abonnees van Nursing, TvV en/of TvZ
899,- p.p. (btw vrij) | Commercieel tarief

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier.

Accreditatie
Het congres Congres Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar leonie.vanhelten@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Heb je vragen over:

.. je inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

.. de inhoud of het programma?
Neem contact op met Henriëtte Boven (projectleider)
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

.. bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Eva Reuvers (event coördinator)
T: +31 (030) – 63 383663
E: eva.reuvers@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.