Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties34

Minister stelt overgangsregeling verpleegkundigen vast

Alleen hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich binnenkort definitief als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. Overige hbo’ers en mbo- en inservice-opgeleiden met specifieke aanvullende opleiding komen onder een overgangsregeling te vallen.
eindbod
(Foto: Arno Massee)

Dit zijn minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport), beroepsvereniging V&VN, werkgevers en werknemers vanmiddag overeengekomen. De aanvullende scholing van mbo- en inservice-verpleegkundigen moet volgens het ministerie in ieder geval gecertificeerd zijn op niveau NLQF-6 om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling. Welke opleidingen zijn dat? Om zoveel mogelijk mbo- en inservice-verpleegkundigen met een vervolgopleiding de kans te bieden om toegang te krijgen tot de overgangsregeling beveelt de commissie het CZO, hogescholen en brancheorganisaties aan om hun verpleegkundige vervolgopleidingen te laten accrediteren door het NCP NLQF.

Overgangsregeling

De commissie Meurs, voorgedragen door de beroepsgroep, werknemers en werkgevers, onderzocht in de afgelopen maanden verschillende opties voor een overgangsregeling en bracht hierover advies uit aan minister Bruins. Die kiest nu voor het zogenaamde opt-out scenario. Dat betekent dat verpleegkundigen die onder de overgangsregeling vallen zich wél direct kunnen registreren als regieverpleegkundige in het BIG-register, maar in de volgende vijf jaar moeten laten zien dat ze aan de nieuwe eisen voldoen. Hbo-opgeleide verpleegkundigen moeten succesvol een toets afronden, mbo- en inservice-opgeleiden moeten een aanvullende scholing volgen. Als dat is gelukt, kunnen zij zich definitief registreren onder deze nieuwe beroepstitel. De toets en aanvullende scholing zijn gericht op de kwalificaties die voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige nodig zijn, schrijft V&VN. Beide punten – aanvullende scholing en toetsing – worden door het ministerie nog nader uitgewerkt.

Nieuw beroep

Door het nieuwe wetsvoorstel BIG II komt er een nieuwe beroepstitel in de Wet BIG bij: ‘regieverpleegkundige’. Die komt naast de huidige beroepstitel van verpleegkundige. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat verpleegkundigen beter kunnen worden ingezet op de taken waarin ze deskundig zijn, en waarvoor ze zijn opgeleid. Het onderscheid op de werkvloer is zo voor iedereen helder en sluit goed aan bij de toekomstige zorgvraag, is het idee.

Reactie minister

Minister Bruno Bruins: ‘De beroepsgroep van verpleegkundigen heeft al 40 jaar de wens voor een duidelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen, en hun deskundigheidsgebieden. Deze wens is ontstaan doordat patiënten en cliënten steeds vaker ingewikkelde zorg nodig hebben. De nieuwe beroepsprofielen dragen eraan bij dat verpleegkundigen de patiënten ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden. Ik vind het belangrijk dat ik over de overgangsregeling nu overeenstemming heb bereikt met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, de werkgevers en de vakbonden. Hiermee zorgen we ervoor dat deze beroepen klaar zijn voor de toekomst.’ De minister werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel. Het streven is dat de nieuwe regeling zo snel mogelijk in gang wordt gezet.

In de overgangsregeling mogen mbo’ers onder bepaalde voorwaarden in het hbo-register. ‘Maar dat het kán, betekent niet voor iedereen dat je het ook moet doen’, zegt Caroline van Mierlo, senior adviseur beroepsontwikkeling bij V&VN. ‘Opname in het hbo-register, daar zit ook een maar aan’ 

34 REACTIES

 1. Hooggeachte minister B. Bruins, Januari 2017 is er door mij een petitie gestart naar aanleiding van het voornemen tot het bijstellen/actualiseren van de Beroepsprofielen Verpleegkundige en het navolgend onderscheid tussen MBO en HBO verpleegkundigen.

  Hierbij zou vanuit dit voornemen de voorloper van het HBO (de HBO-V), de Inservice Opleiding, degraderen naar een MBO-niveau. In een korte periode is deze door velen getekend. 30 mei 2017 is de petitie overhandigd aan Kamerleden die zitting hebben in de Vaste Kamer Commissie Zorg van de 2e Kamer. Op 19 juni 2017 is de petitie aangebonden aan de 2e Tweede Kamer Commissie. De petitie is geagendeerd in het overleg van de Vaste Kamer Commissie Zorg waarbij u en uw collega De Jonge beiden aanwezig waren. Zoals u heeft kunnen vernemen via briefwisselingen en reacties “uit het veld” middels een onder andere door VWS geïnitieerde internet consultatie viel en valt deze degradatie helemaal verkeerd bij de doelgroep inservice Opgeleide Verpleegkundigen werkzaam in verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Dit ongenoegen wordt duidelijk kenbaar gemaakt door de ondertekening van de petitie door ruim 26.500 verpleegkundigen, zorgmedewerkers die zoals u en uw ministerie aangeeft, hard nodig zijn om de zorg in stand te houden. Dit ongenoegen uit zich ook in het recent starten van twee andere petities, momenteel ondertekend door zo’n 14.000 collega’s die zich niet gehoord voelen en zich niet vertegenwoordigd voelen door de VenVN, die als beroepsvereniging belangenbehartiger zou moeten zijn van onder andere de doelgroep Inservice opgeleide verpleegkundige. Zoals eerder aangegeven in gesprekken met de directie van VenVN en met medewerkers van uw ministerie, en aantoonbaar door de reacties van de doelgroep, is er zeker geen belangenbehartiging door VenVN geweest. Het verbaast ons dan ook ten zeerste dat er door VenVN een advies is gegeven voordien, en tijdens de consultatieronde van de commissie Meurs, waarin de doelgroep Inservice opgeleide verpleegkundige zich zou vinden. Anderzijds verbaast het ons ook niet, kijkende naar de bewegingen en advisering van VenVN naar Zorgverzekeraar Nederland in relatie tot het issue “indiceren”. Ik kom hier op terug. Ik heb als petitiestarter met een aantal collega’s gebruik gemaakt van de consultatieronde commissie Meurs. Gedurende de consultatie is er mijn inziens constructief en inventariserend gesproken over het Beroepsprofiel Verpleegkundige en de positie van de doelgroep inservice opgeleide verpleegkundige hierin. Ook is er door ons aangegeven hoe en met welk format het Beroepsprofiel Verpleegkundige vorm gegeven kan worden voor alle mbo, inservice opgeleide en hbo-v verpleegkundigen en waarbij ook recht wordt gedaan aan de diverse geledingen op grond van achter-/onderliggende juridische grondbeginselen. Het bijgevoegde document Schema Beroepsontwikkeling en het Bespreekdocument Commissie Meurs (07 november 2018) geeft hier inzicht in. De initiatiefgroep heeft contact gezocht met de beroepsvereniging VenVN als belangenvertegenwoordiger van alle geregistreerde verpleegkundigen, omdat de indruk bestaat dat de belangen van de Inservice Opgeleide Verpleegkundige niet op een juiste wijze door VenVN worden behartigd. Het betreft de behandeling van het dossier waarbij er uitsluitend vanuit een Hbo-V perspectief naar de materie van beroepsprofielen wordt gekeken en voorbij gegaan wordt aan het bestaan van de positie van de Inservice verpleegkundige en de positionering van deze professional met een aantoonbaar HBO-niveau. Een opgestelde tijdlijn van het beroep Verpleegkundige met een onderbouwing en bekrachtiging door erkende documenten bevestigen dit. Uw brief van 06 juni 2019 aan de leden de 2e kamer lezende waarin u een overgangsregeling voorstelt die gebaseerd is op het advies ven de commissie Meurs, met de nu bekende uitkomst, zet mij aan het denken. Waarom is er een consultatieronde geweest als er bij voorbaat een lijn gekozen zou worden waarin voorbij gegaan zou worden aan alle gegrond ingebrachte argumenten door een vertegenwoordiging van een doelgroep van ruim 26.500 zorgmedewerkers die met ziel en energie hun prachtige beroep uitoefenen. Deze gegronde argumenten vormen een basis voor een op een juiste wijze invulling geven van een nieuw Beroepsprofiel Verpleegkundige 2020. Uw beleidslijn staat hier haaks op en minacht de opleidingen, werkervaring en vervolgstudies die verpleegkundigen in hun rugzak hebben. Er wordt met betrekking tot de inservice opgeleide verpleegkundige voorbijgegaan aan een juridisch grondbeginsel van de commissie BIG uit 1988, waarin deze als HBO/1e deskundigheidsniveau betiteld is. Ook het format om te komen tot een functiedifferentiatie met als doel het creëren van de “nieuwe” functie van Regieverpleegkundige heeft geen onderbouwing van het en met het werkveld. Het is geen afspiegeling van de praktijk, hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat. De nieuwe te creëren functie Regieverpleegkundige is een bedenksel van VenVN, doet geen recht aan diegenen die al jaar en dag deze “coördinerende” functie uitoefenen, intraals extramuraal. In een tijdslijn van functiebenamingen komen we deze zorgfunctionaris in de historie tegen met de omschrijvingen “teamleider” of “1everpleegkundige”. Ook hier verwijzen wij naar de brief aan uw ministerie c.q. aan u van 06 juni 2019. Zoals beschreven heb ik met collega’s als petitiegroep op meerdere momenten en bij diverse gremia aangegeven als vertegenwoordiging van een grote doelgroep van 26.500 verontruste en betrokken zorgmedewerkers deelname te willen hebben in de regiegroep die het Ministerie adviseert ten aanzien van het ontwerp van de verpleegkundige beroepsprofielen. Er bestond al het vermoeden dat er te eenzijdig en vanuit een tunnelvisie gekeken en geadviseerd zou worden. Dat vermoeden werd enigszins bevestigd door gesprekken met VenVN, directie VWS en de vakbond NU91. Daarbij waren er signalen dat een functiehuis met een brede “lage” horizontale FWG inschaling, gelet op de kosten in de zorg, een onderdeel zou zijn van de inbreng door de werkgevers. Dit is door ons tijdens diverse gesprekken ter tafel gebracht [bijlage verslag VWS met onze kanttekeningen] Het lijkt erop dat al onze vermoedens bewaarheid worden. Zoals aangegeven in onze brief aan u van 06 juni 2018 staat de initiatiefgroep als vertegenwoordiging van de doelgroep inservice opgeleide verpleegkundigen achter een initiatief om het beroep van verpleegkundige verder te professionaliseren en hiermee voorbereid te zijn op veranderingen in de maatschappij, de intramurale en extramurale zorgvraag, en een transitie van zorg van eerste naar tweedelijns zorg met de daaraan gerelateerde expliciet geïndiceerde zorgverlening en kostenbeheersing. Een verdere differentiatie binnen het functiehuis maakt hier onderdeel uit. Wat nu geconcludeerd kan worden is dat een grote groep verpleegkundigen door het advies van de commissie Meurs en het navolgende besluit door u is beledigd. Daar waar men erkende (vervolg-)opleidingen en specialisaties gevolgd heeft, (vervolg-)studies heeft gedaan op HBO of WO niveau, zich bekwaam en bevoegd heeft gehouden, functie heeft of heeft vervuld als manager, coördinerende, regiehouder, casemanager of anderzijds die vallen onder de competenties van een opleiding hbo-v, worden nu weggezet als middelklasse en voldoen niet meer aan het niveau door u geschetste profiel. Ik ga niet meer in op de eerder in de brief van 06 juni 2018 genoemde argumenten voor een erkenning van de Hbo status. Deze zijn genoeglijk aangegeven en door u gelezen. Bij het 1e deskundigheidsniveau is de Inservice Opleiding gelijkgesteld aan de HBOV. Zoals eerder aangegeven is door onduidelijke en onjuiste redenen met een verloop van jaren, waarbij het beroep Verpleegkundige evolueerde, de Inservice Opleiding gedevalueerd naar een MBO niveau. (brief 06 juni 2019) Dit staat haaks op een uitspraak van de directie van VenVN in een overleg met de initiatiefgroep in november 2017 waarin zij aangeeft dat de Inservice Opleiding zeker per deelgebied HBO-niveau is. Parallel hieraan en in relatie hiermee kwam ook het accorderen van een zorgindicatie binnen de wijkverpleging ter sprake. Door de initiatiefgroep is contact geweest met diverse instanties, onder andere Zorgverzekeraars, met de vraag waar en door wie er besloten en bekrachtigd is dat uitsluitend HBO-V’ers een indicatie mogen onder-/aftekenen terwijl de intake en de uitwerking van de indicatie door niet-HBO-V’ers gedaan kan/mag worden. Geen van de gecontacteerde instanties kon ons dat vertellen. Ook VenVN heeft deze exercitie gedaan en ook zij hebben niet kunnen achterhalen door wie en waar dit ontstaan is. VenVN en de initiatiefgroep komen tot de voorlopige conclusie dat iemand ergens iets heeft geroepen en dat anderen dit tot zich genomen hebben. Vanuit de praktijk bezien is dit laatste een voorbeeld van beleid wat geen beargumenteerde onderbouwing heeft. Een mailwisseling hierover is als bijlage toegevoegd. (bijlage mail VenVN) U geeft aan dat een net afgestudeerde hbo-v verpleegkundige REGIEVERPLEEGKUNDIGE kan zijn, echter zij hebben nog lang geen klinische blik, geen ervaring etc etc. Het wrange is dat deze net afgestudeerde of in opleiding zijnde HBO-verpleegkundigen het vak geleerd krijgen op de werkvloer van de zeer ervaren en zeer geschoolde inservice-verpeegkundigen. (en tevens van MBO- HBO verpleegkundigen van vóór 2012). Ons inziens leidt uw besluit en deze route van beroepsprofilering naar nog meer onrust, boosheid, onduidelijkheid en in de praktijk, daar waar nu afdelingen nog voor 90-95% uit inservice opgeleide verpleegkundigen bestaan, naar onwerkbare situaties. De vraag in deze werkomgeving is eerder gesteld; “wie gaat/mag wat doen c.q. wie is waar verantwoordelijk voor”. Zeker op gespecialiseerde afdelingen is het niet werkbaar om met “regieverpleegkundigen” te werken, daar alle verpleegkundigen op een gespecialiseerde afdeling ook speciaal geschoold zijn volgens een zelfde vervolgopleiding waardoor de verschillen die in basis aanwezig zijn tussen MBO en Inservice/HBO totaal weggevallen zijn. Dit is eveneens uitgelegd aan Commissie Meurs, zij gaven aan niet te weten dat dit de praktijk was. Dat op zich is al heel zorgelijk te noemen natuurlijk! U en uw collega De Jonge stellen zich op het standpunt dat de zorg kwalitatief goed moet zijn, dat er goede en juiste zorg geleverd moet en gaat worden, dat medewerkers een goed gevoel en gemotiveerd moeten blijven, enthousiast moeten blijven juist nu waar er een groot tekort is. Uw besluit en lijn werken tegendraads, er zal een uitloop zijn met een grote groep gedemotiveerde verpleegkundigen. Wij stellen ons constructief op waarbij er onderbouwde aandacht is voor de opzet van een Wetsvoorstel, de invoering ervan, en de werkbaarheid in de budgettering c.q. financiering. Gelet op de momentele onrust, de zorgen die er rondom de Verpleegkundige Beroepsprofielen en ontwikkelingen zijn zouden wij graag op korte termijn een overleg met u persoonlijk hebben om inhoudelijk met u van gedachten te wisselen en onze argumenten en oplossing toe te lichten. Hoogachtend namens de initiatiefgroep en een achterban van 26.500 verpleegkundigen

 2. Lees alle reacties
 3. Als pas afgestudeerde (jonge) HBO-V’er heb ik het al zo vaak gehoord, aan het bed, maar ook onder collega’s… ‘dat jonkie denkt zeker dat ze het allemaal wel weet’, ‘jij hebt er verstand van zeker, met je mooie papiertje’, ‘denk maar niet dat je het nu beter weet dan ons’. En ook nu weer, steeds de toon: denk maar niet dat je wat voorstelt naast ons met onze ervaring.
  Voor alle duidelijkheid: ik heb me NOOIT wat verbeeld, ik wist best dat ik net kwam kijken, dat ik de ervaren krachten zo nodig had op de werkvloer. Heb juist een bescheiden karakter, mag me weleens wat meer verbeelden denk ik soms… Maar er is zoveel wantrouwen dat ik er geen zin meer in heb. Al mijn enthousiasme is me bij de handen afgebroken. Wat wordt je in de zorg toch tegen elkaar uitgespeeld, wat een vooroordelen. Erg pijnlijk om het hier ook weer tussen de regels door te lezen.

  • Lees alle reacties
  • Het gaat er natuurlijk niet om dat je iets verbeeldt, dit soort reacties zijn ook niet aardig! Maar als je reëel bent dan zie je natuurlijk ook wel dat dit concept totaal niet klopt! Met name iedereen die een specialistische vervolgopleiding heeft gedaan na ofwel hbo ofwel mbo, bewijst de regie te kunnen nemen mbt de zorg op de werkvloer! De eerdere verschillen vallen daarmee weg!

 4. Ik vraag me af, waar we mee bezig zijn. Als ik het goed begrepen heb worden de collega ’s met de minste ervaring, het hoogst ingeschaald. Als je 1 dag gediplomeerd bent, wordt je hoger ingeschaald, dan mensen met 6 jaar ervaring of meer . Grandioos hoor !!!
  O ja, we kunnen een cursus gaan volgen, om er bij te ‘ mogen ‘ horen. Dat zal dan wel een soort brainwash cursus worden, want ervaring telt immers niet meer mee ?

  Ikzelf ben 45 jaar verpleegkundige met een inservice -opleiding. Daar ben ik nog steeds trots op.
  Ik ben O&G gespecialiseerd en heb een NICU (neonatologie intensive care) opleiding en een management opleiding gevolgd. Om maar niet te spreken over allerlei aanvullende cursussen en congressen in binnen en buitenland. Ik heb in totaal 31 jaar ervaring in de 3e lijns-verloskunde en 12 jaar in de neonatologie.
  Mijn leeftijdscategorie genoten hebben de ontwikkeling meegemaakt van loopjongens, meisjes in dit geval, want veel meer stelde het verpleegkundige vak niet voor, tot een alom gerespecteerd vak, en we de taakgerichte verpleging hebben kunnen veranderen in een patiënt gerichte verpleging.

  Hoe vaak hebben we patiënten niet kunnen behoeden voor foute medische beslissingen, die we door onze ervaring opmerkten en hoeveel studenten hebben we niet begeleid om goede verpleegkundigen te worden. Maar blijkbaar is dit alles ineens niets meer waard.
  Patiënten waarderen ervaring gelukkig nog wel. Van hen krijg ik vaak de reactie ,, gelukkig, een oudere verpleegkundige”

  De afgelopen 10 jaar heb ik de gezondheidszorg alleen maar zien afbrokkelen. Men vond het in Den Haag ineens nodig om over te stappen op het Amerikaanse marktwerkingsysteem. Iets waar president Obama vanaf wilde en daarbij ons sociale systeem als voorbeeld nam. Onbegrijpelijk !!!
  De premies zijn voor steeds meer mensen, net zoals in Amerika, niet meer te betalen en de verzekeringen en farmacie, die hierdoor stinkend rijk worden, hebben het voor het zeggen.
  We zijn overgestapt op het productie draaien en de patiëntenzorg, waar het toch allemaal om zou moeten gaan, is van de 1e plaats verdreven.

  De administratie viert hoogtij en we worden gedwongen om continue allerlei cursussen te volgen, soms zinnige maar vaak onzinnige cursussen, om maar een voorgeschreven certificaat te mogen behouden.

  En nu dan nu de laatste ontwikkeling DE REGIEVERPLEEGKUNDIGE. Uit Den Haag komend, maar door ons eigen vakgenoten geaccepteerd. En dat vind ik nog het ergste.
  Ik heb tot nu toe nog niet een collega zich hier positief over horen uiten. Niet de collega van vóór 2012, maar ook niet die van ná 2012; zelfs niet de studenten. Andere disciplines, zoals artsen reageren lachherig ,, en dat door jullie eigen vakgenoten !”.
  Sterker nog voor heel veel collega ’s is dit de nekslag en zijn bezig om te kijken of het mogelijk is om het roer geheel om te gooien.
  Ik zelf ontspring net de dans en ga op tijd met pensioen; althans dat hoop ik dan maar, en wil de collega ‘s, die dat niet kunnen, heel veel sterkte wensen met deze waanzin.

  • Meer dan 40000 verpleegkundigen hebben via hun handtekening laten weten het hier niet mee eens te zijn! De beroepsgroep V&VN verzaakt hierin enorm en laat zien geen goede beroepsgroep te zijn voor hun achterban! OrgAniseren NB info-dagen tegen betaling!

 5. De minister stelt dat de groep van verpleegkundigen momenteel in 4 groepen verdeeld kan worden:

  1) HBO-v afgestudeerden met een diploma na 2012. Zij kunnen zich zonder meer registreren als regieverpleegkundige.
  2) HBO-v afgestudeerden met een diploma van voor 2012. Zij kunnen na een nog nader te bepalen toelatingstoets zich ook registreren als regieverpleegkundige.
  3) MBO-v afgestudeerden of inservice opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding met minimaal niveau NLQF6. Zij zullen een nader te bepalen bijscholing moeten volgen, om zich uiteindelijk regieverpleegkundige te noemen.
  4) MBO-v afgestudeerden of inservice opgeleiden zonder vervolgopleiding of een vervolgopleiding van een lager NLQF niveau. Zij komen alleen in aanmerking voor het beroep van regieverpleegkundige als zij de HBO-v gaan volgen en met succes afronden.

  Ik val zelf onder een niet benoemde vijfde groep, die in zowel het advies van Meurs als in het standpunt van de minister onbelicht blijft. Ik ben werkzaam in de GGZ en vervul hierin een functie die het best kan worden omschreven als regieverpleegkundige.
  Echter, ik heb geen HBO-v diploma, maar wel een HBO diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Daarnaast heb ik de MBO-v opleiding voltooid om de verpleegkundige taken in mijn huidige functie te mogen vervullen.

  Kom ik hiermee in aanmerking voor de overgangsregeling tot regieverpleegkundige?
  De combinatie van HBO MWD + MBO-v lijkt qua competentieprofiel bijzonder veel op bijvoorbeeld de combinatie MBO-v en vervolgopleiding SPV.
  Ik vind het echter vreemd dat:

  1) Deze combinatie volledig onbelicht blijft in het advies van de commissie Meurs en het uiteindelijke standpunt van de minister
  2) Zowel het V&VN, het CZO & Nu’91 mijn vraag niet lijken te snappen. Het V&VN stelt zelfs dat “iedere NLQF-6 gewaardeerde opleiding” in aanmerking komt voor de overgangsregeling. Dat zou betekenen dat iedere bachelor opleiding in aanmerking komt voor die regeling….

  Graag hoor ik wie mij kan helpen bij het beantwoorden van mijn onzekerheid. Ik vrees dat als de Wet Big Register II op deze wijze wordt ingevoerd ik (en met mij nog vele collega’s) hun huidige functie niet meer kunnen uitoefenen.
  Dat zou leiden tot een verdere verschraling van de arbeidsmarkt, juist wat de minister niet van plan was.

 6. Het is om woedend van de worden, een Commissie met enkel aan het HBO verbonden leden. Chapeau HBO raad, een geslaagde coup. Eerst proberen de MBO verpleegkundige de titel zorgkundige laten krijgen, schaam je. Dan nu maar andersom dmv de titel Regieverpleegkundige, de volgende schande. Een belediging voor al die MBO verpleegkundigen die met hard werken en scholing de afdeling runnen, mbo en hbo verpleegkunde studenten begeleiden en opleiden. En hier werkt de V &VN aan mee? Schaam je.
  Waar is de beroepsgroep in de commissie? Ja, voor hun inloopmomentje heeft Pauline Meurs 8 personen kunnen vinden waarvan twee verpleegkundigen. Schaam je. Een MBO verpleegkunde student zal zijn kwaliteitsonderzoek nooit af mogen ronden met maar 8 respondenten.
  De oplossing is simpel en al lang aangedragen door de verpleegkundigen, geef de titel MBO en HBO verpleegkundige ( O help, dat past niet in mijn NPQF matrixje, verzucht Pauline)

  Minister, manager, en excelvullers. Kom achter je bureau vandaan en; Waardeer de verpleegkundige en je krijgt goedkope kwaliteitszorg, gratis mangomomentjes, goedkope ziektevervangers ipv zzp-ers en werkdrukverlaging.

  O ja en bezuinigen op de MBO raad. Schittert weer door afwezigheid.

  HBO verpleegkundige Charles

 7. Het voorstel moet nog door de tweede kamer en is nog niet definitief. Wat kun je zelf doen? Het kan helpen door ingezonden brieven te sturen naar de kranten en door kamerleden te gaan mailen (degenen die zorg in hun portefeuille hebben). De mailadressen zijn te vinden op de sites van de verschillende politieke partijen.
  Dat kost je wat tijd maar een toets voorbereiden en maken of een nieuwe opleiding volgen kost meer tijd.

 8. Helaas ook ik ben inservice opgeleid, daarna SEH groot traumacentrum en jaren ervaring. Doe samen met vergelijkbare collega’s de meest regiewaardige zaken op de afdeling (opleiding, werkgroepen/ name it etc etc

  co-assistenten/arts assistenten, ze vragen ons wat ze moeten doen, hoe dingen gaan,
  De afdeling vaart op ons. Zonder ons geen goed opgeleide collega’s.

  Wij regelen zaken die ik een pas afgestudeerde hbo-v-er niet zie doen.

  Kortom:
  het bijltje erbij neerleggen?? Niet meer als regieverpleegkundige werken, want immers: dat zijn we niet meer!!
  En al die taken afstoten en alleen ons “verpleegkundige” werk doen. Weer helemaal voor de patiënt aanwezig!
  Geen werkgroepen, geen extra taken, lekker normale tijd naar mn werk ipv vergadering en mooi op tijd naar huis,
  Ik houd tijd over kan ik je vertelllen!!

 9. Op de site van de FNV: Wij zijn blij dat er met deze overgangsregeling recht gedaan wordt aan een belangrijke groep niet-HBO-V opgeleide verpleegkundigen.’ Hoezo!!
  Heb de specialisatie CC verpleegkundige gedaan. Sinds 2 jaar hebben ze het label NLQF-6-niveau er aangehangen. De opleiding is al 10 jaar niet veranderd!!! ach ja, ze moeten ergens een grens trekken.
  Ik zie vandaag alleen maar teleurgestelde gezichten op de werkvloer. Ik hoop dat de CAO onderhandelingen beter gaan FNV!

 10. 2010 HBO-V behaald, 2013 IC en 2016 SEH opleiding (czo stelt pas niveau 6 in vanaf 2017) en dus behaal ik het niveau niet van regieverpleegkundige want net overal iets (soms jaar) te vroeg mijn diploma gehaald. De MBO-V die nu bijv SEH opleiding doet is dat dus straks wel, zonder enige HBO opleiding. Sorry maar wie heeft dit in godsnaam zo bedacht???? Hier zal een groep goed opgeleide verpleegkundigen dus net buiten de boot vallen en dit voelt echt niet ok.

 11. Hoe zit het dan als ik, als gespecialiseerd mbo-ver, na de eerste registratie de aanvullende scholing volg? Betekent dat dan dat ik ook daadwerkelijk een hbo-v diploma krijg, of is het een extra papiertje om je her-registratie rond te krijgen?

 12. Ik heb eerst MBO V gedaan en daarna HBO V en ben voor 2012 afgestudeerd. Als ik zie hoe mijn stagiaires nu worden opgeleid is de HBO V anno 2019 echt een lachertje! Echt belachelijk dat hier de grens wordt getrokken en niet naar bijvoorbeeld (werk) ervaring wordt gekeken.
  Hoe kan je concluderen dat verpleegkundigen na 2012 allemaal ook echt als regieverpleegkundige willen werken en die functie ambiëren, een actieve rol hebben in ontwikkeling van het vak, verbeteren van protocollen, bijdrage in werkgroepen, innovatie etc! Ik hoop toch echt op meer maatwerk!

 13. Ongelooflijk. ….zulke goede reacties in zo’n korte tijd…deze mensen denken goed en snel na, zoals excellente verpleegkundigen kunnen.
  Waarom komt de politiek dan met zo’n ‘gedrocht’ en hoe is het mogelijk dat ‘onze’ beroepsvereniging dit steunt.???
  Moeten we ons door hen laten vertegenwoordigen?

 14. Dit wordt de doodsteek voor de zorg, onbetaalbare zorg door overgekwalificeerd personeel. In de praktijk wordt je salaris bepaald door de FWG, het draait om de functie die je vervuld, niet de vooropleiding. In de praktijk is geen onderscheid in niveau.

  • Nee, ik denk juist dat in de toekomst veel HBO en specialistische functies lager ingeschaald zullen gaan worden. Als VWS en V&VN de grote groep HBO-V ers van voor 2012 (en verpleegkundigen met specialistische opleidingen die door VWS niet erkend zijn als HBO niveau) als niet competent genoeg achten voor de functie van regieverpleegkundige, dan is er het risico dat functies waarin deze verpleegkundigen nu werkzaam zijn, in de toekomst lager ingeschaald gaan worden. Werkgevers kunnen dit als argument gaan gebruiken bij nieuwe vacatures.
   Door HBO-V ers van voor 2012 uit te sluiten van automatische certificering op niveau 6, suggereren VWS en de V&VN dat de opleidingen van deze verpleegkundigen niet op HBO niveau zijn en dat zij niet competent zijn om op HBO niveau te kunnen functioneren. Want er is in de toekomst op HBO niveau alleen de functie van regieverpleegkundige. En als iemand geen opleiding op HBO niveau heeft een niet competent is op dat niveau (want je opleiding voldoet niet) dan hoef je natuurlijk ook geen salaris op HBO niveau te ontvangen. Want er zit niks tussen MBO en HBO.

 15. Ik vraag me af hoe het VWS en de V&VN de HBO-V ers zien die opgeleid zijn voor 2012. Is dat volgens het HBO min niveau of MBO of wat eigenlijk?
  En wat betekent het als je een HBO-V diploma hebt gehaald voor 2012, daarna jarenlang op HBO niveau hebt gewerkt en cursussen en opleidingen op HBO niveau hebt gevolgd?
  Niets blijkbaar want het VWS wil dat al deze vpk opnieuw getoets worden.
  Het is ongelooflijk dat dit gebeurt in een beroepsgroep waar zoveel tekorten zijn aan personeel, zo’n hoge uitstroom is en zo’n hoge werkdruk is. Dit is bepaald niet motiverend..
  Ook heel vervelend voor al die verpleegkundigen die na hun MBO of inserviceopleiding een HBO-V opleiding hebben gedaan en afgestudeerd zijn voor 2012!
  Het rapport van het VWS suggereert dat HBO verpleegkundigen van voor 2012 minder competent zijn en verzwakt daarmee de positie van hen in het bijzonder en alle verpleegkundigen in het algemeen (muv de nieuwe lichting).

 16. De consequentie is dat de HBO-V’ers die straks afstuderen bijna nergens een plek zullen krijgen. Immers, er zijn niet genoeg functies voor het werken op overstijgend niveau. Gevolg; omdat je over-gekwalificeerd bent kom je niet aan de bak. Een werkgever zal aanbieden dat de HBO-V’sollicitant op MBO niveau zou kunnen werken, zij het in een MBO -functieschaal.

 17. Het lijkt mij juist wel duidelijk. De groep die onder de overgangsregeling valt mag zich ook direct registreren als regieverpleegkundigen. Alleen na vijf jaar moet die groep aantonen dat zij over die competenties beschikken en een toets maken en dan mag je definitief regieverpleegkundige blijven. Ik ben in 2010 HBO- afgestuurd, klinkt voor mij als een prima plan!

 18. Ik ben oktober 2011 afgestudeerd. Mijn vriendin/klasgenoot heeft studieverlenging gehad en is februari 2012 afgestudeerd.
  Je wilt toch niet beweren dat zij, met exact t zelfde onderwijs, zelfde toetsing, zelfde curriculum wél regieverpleegkundige is en ik niet?!

   • Ook voor mij geldt hetzelfde: gediplomeerd in juli 2011. Ik heb aan V&VN gevraagd wat het jaar 2012 zo bijzonder maakt, hun antwoord is:
    VWS baseert zich op het advies van de commissie Meurs; de commissie oordeelt dat vanaf 2012 voldoende elementen van het nieuwe beroep in de opleiding zijn verwerkt.
    Het lijkt mij dan dat alleen degenen die na 2016 zijn afgestudeerd zich regieverpleegkundigen zouden mogen noemen, of zie ik het verkeerd?

 19. Het is voor mij onduidelijk wat dit nieuws betekent voor de HBO-V ers die voor 2012 zijn afgestudeerd. Worden zij in de toekomst gezien als MBO opgeleide verpleegkundigen? Worden zij straks ook lager ingeschaald? Of krijgen we drie soorten verpleegkundigen: de MBO opgeleide verpleegkundige, de HBO-V er van voor 2012 die niet geregistreerd mag worden als regieverpleegkundige en de HBO-V verpleegkundige vanaf 2012 die wel geregistreerd mag worden als regieverpleegkundige. Als de HBO-V er van voor 2012 niet meer als HBO-V er gezien zal worden zal dat in een klap een enorm tekort aan HBO-V ers betekenen en als zij ook nog eens lager ingeschaald gaan worden zal dit alleen maar betekenen dat nog meer mensen dit vak gaan verlaten.
  In dit artikel mis ik argumenten en ik vraag me ook af waarom een beroepsvereniging als de V&VN hier in mee akkoord is gegaan.

 20. Er zullen zeker nog veel discussies losbarsten met de nodige ergernissen. Wat ik mis in dit stuk, is wat die scholing inhoud. Duur van de opleiding, kosten (voor wie)etc etc.
  En hoe zal het in de praktijk uitpakken…..ik als in-service vpk sinds 1986 wacht het maar af.

 21. Ik denk dat ‘ deze beroepen klaar zijn voor de toekomst ‘ om hier nog lang ruzie en discussie over te maken. Een hele rare regeling met een nogal arbitraire indeling en idem takenverdeling. gemaakt in overeenstemming met de beroepsvereniging , werkgevers en vakbonden. Hoeveel procent van de doelgroep vertegenwoordigen die??

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.